hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Manažment údajov IS CITES

Produkty iniciačnej fázy projektu „Modernizácia eGOV služieb IS Register CITES“ prístupné na verejné pripomienkovaniepodľa § 7 bod 4 Vyhlášky 85/2020 Z. z. ÚPVII zo 14.4.2020 o riadení projektov nájdete tu (PDF, 1,2 MB).
V termíne od 13.10.2022 do 26.10.2022 môžete zasielať svoje pripomienky prostredníctvom formulára (XLSX, 0,1 MB) na adresu:

 


 

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava

Názov projektu: Manažment údajov IS CITES

Miesto realizácie projektu: Slovenská republika

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku (NFP): 491 392,88 €

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie manažmentu dát a následná podpora zlepšenia vybraných elektronických služieb ich integrácií a vzájomnej interoperability tak, aby sa zvýšila užívateľská prívetivosť orgánov štátnej správy a inštitúcií na viacerých rezortoch (Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo spravodlivosti SR), ktoré sú zapojené do celého procesu vydávania dokladov CITES, ako aj do následnej kontroly a vyvodzovania zodpovednosti budú cez IS CITES navzájom prepojení, zabezpečí sa ich lepšia informovanosť, budú môcť medzi sebou elektronicky (bezpapierovo) komunikovať a vymieňať si získané informácie a dáta, ktoré napomôžu ako aj rýchlejšiemu procesu vydania rozhodnutí CITES zo strany Ministerstva životného prostredia SR, tak aj efektívnejšiemu procesu kontroly a vyvodzovania zodpovednosti.

Implementáciou projektu Manažment údajov IS CITES bude vytvorený administratívny zdroj údajov podľa zákona č. 540/2001 o štátnej štatistike. Implementáciou projektu sa bude napĺňať koncepcia znižovania administratívnej záťaže prostredníctvom využívania informačných systémov verejnej správy.

Realizáciou projektu sa taktiež implementuje koncept „Data-driven state“ kde MŽP SR bude dodávať rôzne objekty evidencie vychádzajúce z jeho pôsobnosti vo formátoch podporujúcich výrazne zlepšenie využívania a spracovania týchto údajov na analytické účely inštitúciami verejnej správy. Jedná sa primárne o zoznamy druhov s ich bližšími údajmi v rámci druhových kariet, informáciami o cezhraničnom prechode exemplárov, evidencie súdnych rozhodnutí a záznamy o tagovacích zariadeniach ako sú mikročipy a krúžky.

Realizáciou projektu Manažment údajov IS CITES v rámci dopytovej výzvy Výzva č. OPII-2021/7/15-DOP - "Manažment údajov inštitúcií verejnej správy" sa budú napĺňať nasledovné špecifické ciele prioritnej osi 7-Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (ďalej len „OPII“) v rámci investičnej priority 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva:

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk

Trvanie projektu: 23 mesiacov

Hlavné ciele projektu:

Hlavné výsledky projektu:

Realizáciou projektu vznikne dátová základňa, v ktorej budú implementované procesy a pravidlá, ktoré budú podporovať kvalitu udržiavaných údajov a mitigovať vznik nekvality v rámci prevádzky systému. Projekt sprístupní relevantným subjektom v oblasti údaje v podobe datasetov: