hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Manažment údajov IS Register fluórovaných skleníkových plynov

Produkty iniciačnej fázy projektu „Modernizácia eGOV služieb IS Register FSP“ prístupné na verejné pripomienkovaniepodľa § 7 bod 4 Vyhlášky 85/2020 Z. z. ÚPVII zo 14.4.2020 o riadení projektov nájdete tu (PDF, 1,2 MB).

V termíne od 13.10.2022 do 26.10.2022 môžete zasielať svoje pripomienky prostredníctvom formulára (xlsx, 0,1 MB) na adresu:

 

 


 

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava

Názov projektu: Manažment údajov IS Register fluórovaných skleníkových plynov

Miesto realizácie projektu: Slovenská republika

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku (NFP): 407 515,68 €

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je zavedenie manažmentu dát, ich integrácií a teda interoperability tak, aby sa zvýšila užívateľská jednoduchosť a prívetivosť na MŽP SR a SIŽP SR, ktoré sú ako orgány VS zapojené do celého procesu FSP, ako aj do následnej kontroly a vydávania rozhodnutí resp. pokút. Projekt je nevyhnutné realizovať pre sekciu zmeny klímy a ochrany ovzdušia, konkrétne odbor ochrany ovzdušia a to najmä z legislatívnych dôvodov v zmysle zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého sa od roku 2024 ustanovuje povinnosť pre prevádzkovateľov zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny a OSO evidovať, vkladať údaje o zariadení, fluórovaných skleníkových plynoch, o kontrolách na únik, o servise a údržbe zariadenia z dôvodu enviropolitiky a plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona a nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

Prostredníctvom IS realizovaného prostredníctvom projektu budú orgány prepojené v rámci konektivity na centrálnu integračnú platformu, zabezpečí sa ich lepšia informovanosť, budú môcť medzi sebou elektronicky (bezpapierovo) komunikovať a vymieňať si získané informácie a dáta, ktoré napomôžu ako aj rýchlejšiemu procesu vydania rozhodnutí zo strany SIŽP, tak aj efektívnejšiemu procesu kontroly a vyvodzovania zodpovednosti.

Cieľ MŽP SR je kontinuálne zvyšovanie elektronizácie a digitalizácie prostredníctvom IS v zmysle zákona č. 95/2019 .z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorých rozhodovanie je podporované analytickými systémami napríklad pre analýzu rizík úniku fluórovaných skleníkových plynov do ovzdušia. Okrem vytvorenia lepších pracovných podmienok pre zamestnancov MŽP SR a PRO dôjde aj k zlepšeniu spoľahlivosti služieb poskytovaných právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ktorí pracujú s fluórovanými skleníkovými plynmi vytvorením spoľahlivej a zabezpečenej technickej infraštruktúry.

Implementáciou projektu Manažment údajov Registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny bude vytvorený administratívny zdroj údajov podľa zákona č. 540/2001 o štátnej štatistike. Implementáciou projektu sa bude napĺňať koncepcia znižovania administratívnej záťaže prostredníctvom využívania informačných systémov verejnej správy.
Realizáciou projektu sa taktiež implementuje koncept „Data-driven state“ kde MŽP SR bude dodávať rôzne objekty evidencie vychádzajúce z jeho pôsobnosti vo formátoch podporujúcich výrazne zlepšenie využívania a spracovania týchto údajov na analytické účely inštitúciami verejnej správy. Jedná sa primárne o zoznamy rôznych prevádzok/zariadení s ich bližšími údajmi, v ktorých sa daný typ plynu využíva, evidenciu vykonaných kontrol, záznamy o použitom plyne.

Realizáciou projektu Manažment údajov Registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny v rámci dopytovej výzvy Výzva č. OPII-2021/7/15-DOP - "Manažment údajov inštitúcií verejnej správy" sa budú napĺňať nasledovné špecifické ciele prioritnej osi 7-Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (ďalej len „OPII“) v rámci investičnej priority 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva:
ŠC 7.5: Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje
ŠC 7.7: Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
Spodná časť formulára

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk

Trvanie projektu: 23 mesiacov

Hlavné ciele projektu:

Hlavné výsledky projektu:

Realizáciou projektu vznikne dátová základňa, v ktorej budú implementované procesy a pravidlá, ktoré budú podporovať kvalitu udržiavaných údajov a mitigovať vznik nekvality v rámci prevádzky systému. Projekt sprístupní relevantným subjektom v oblasti údaje v podobe datasetov: