hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Malé zlepšenia eGov služieb Ministerstva životného prostredia SR

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava

Názov projektu: Malé zlepšenia eGov služieb Ministerstva životného prostredia SR

Miesto realizácie projektu: Slovenská republika

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku (NFP): 1 998 082,70 €

Stručný opis projektu:

Projekt rieši elektronizáciu množstva malých agend, ktoré sú v súčasnosti vedené vo väčšine v papierovej forme a s nevyhnutnosťou osobného vybavovania daných agend. Maximálna miera elektronizácie predstavuje často len evidenciu v excelovských tabuľkách. Takéto poskytovanie služieb považuje MŽP za absolútne nedostatočné a za nezodpovedajúce 21. storočiu. Projekt rieši problematiku rýchlej a prehľadnej dostupnosti služieb z oblasti životného prostredia, a to na základe odstránenia nadmerného množstva papierových formulárov. Na základe vytvoreného informačného systému bude môcť občan alebo podnikateľ vybaviť danú službu na jednom mieste bez potreby zasielania papierových verzií, či návštevy úradov.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk

Trvanie projektu: 28 mesiacov 

Projekt prispieva k plneniu Programového vyhlásenia vlády:

“ Vláda SR považuje za kľúčovú účasť verejnosti na rozhodovacom procese v  záležitostiach životného prostredia. Vláda SR zabezpečí prostredníctvom verejne dostupných portálov včasnú informovanosť verejnosti, permanentnú on-line dostupnosť dát, súvisiacich i odvodených informácií o životnom prostredí v ľahko dostupnej a zrozumiteľnej forme pre verejnosť.“

Projekt je určený nielen pre občanov, podnikateľov, samotné Ministerstvo životného prostredia, ale aj pre iné útvary spadajúce do jeho rezortu. Pôjde napríklad o Slovenskú agentúru životného prostredia. Slovenský hydrometeorologický ústav, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Slovenská inšpekcia životného prostredia a iné.

Hlavným cieľom projektu je elektronizácia služieb, ktoré spadajú pod rezort životného prostredia, a doteraz neboli elektronizované. Cieľom je vytvorenie portálu, ako jednotného miesta, kde občan, alebo podnikateľ vybaví svoju agendu bez potreby zasielania papierových verzií, či návštevy úradov.

Hlavné ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je elektronizácia služieb, ktoré spadajú pod rezort životného prostredia, a doteraz neboli elektronizované. Cieľom je vytvorenie portálu, ako jednotného miesta, kde občan, alebo podnikateľ vybaví svoju agendu bez potreby zasielania papierových verzií, či návštevy úradov.

Konkrétne ciele projektu:

Hlavné benefity projektu: