hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

LIFE IP – NATURA 2000

Go to English text

Projekt LIFE – IP NATURA 2000

Projekt LIFE – IP NATURA 2000 SVK (LIFE19 IPE/SK/000003) je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci programu LIFE a zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR. 

 

Koordinujúci prijímateľ: Ministerstvo životného prostredia SR

Pridružení prijímatelia: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, WWF Slovensko, Národné lesnícke centrum, DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie , Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

Maximálny rozpočet projektu: 16 622 242,00 EUR
Maximálna výška finančnej podpory EÚ: 9 973 345,00 EUR (60% oprávneného rozpočtu)
Dĺžka trvania: 01.01.2021 - 31.12.2030
Zmluva: CRZ

Projekt IP LIFE NATURA 2000 (celé znenie: „Úloha siete Natura 2000 a manažment vybraných prioritných biotopov v integrovanej ochrane krajiny v Slovenskej republike“) sa zameriava najmä na implementáciu Prioritného akčného rámca financovania (PAF) pre sústavu Natura 2000 v Slovenskej republike na roky 2021-2027.

Prioritný akčný rámec (PAF) je viacročný strategický plánovací nástroj, ktorého cieľom je poskytnúť komplexný prehľad opatrení a zdrojov financovania potrebných na podporu ochrany celoeurópskej sústavy Natura 2000 a súvisiacej zelenej infraštruktúry. Je zameraný na identifikáciu aktivít, ktoré priamo súvisia s konkrétnymi ochrannými opatreniami vytvorenými pre lokality sústavy Natura 2000 tak, aby sa na úrovni lokalít dosiahli ciele ochrany tých druhov a typov biotopov, pre ktoré boli dané lokality označené za chránené.

Hlavným cieľom Integrovaného projektu LIFE je implementácia PAF pre sústavu Natura 2000 v Slovenskej republike na roky 2021-2027, v zmysle článku 8 smernice o biotopoch 92/43/EHS. Tento cieľ nám umožní dosiahnuť cieľ 1 stratégie EÚ v oblasti biodiverzity a všeobecné ciele smerníc EÚ o biotopochvtákoch, pokiaľ ide o prínos k zlepšeniu stavu ochrany niektorých konkrétnych a prioritných druhov a typov biotopov, a môže zahŕňať aj širšie činnosti v oblasti zelenej infraštruktúry, ktoré prispievajú k lepšej koherencii sústavy Natura 2000 v širšom a cezhraničnom kontexte.

 

Medzi konkrétne ciele, ktoré má projekt zabezpečiť, patria nasledujúce:

 

Projektové aktivity sú rozdelené do piatich častí:

 

Medzi najzaujímavejšie aktivity tohto projektu patria:

 

Celý projekt bude prebiehať v týchto pilotných oblastiach:

 

Project LIFE IP NATURA 2000 SVK (LIFE19 IPE/SK/000003) is supported by European Union through LIFE Programme

 

Coordinating beneficiary: Ministry of Environment of the Slovak Republic Name of the associated beneficiaries: State Nature Conservancy of the Slovak Republic, WWF Slovakia, National Forest Centre, DAPHNE, Slovak Water Management Enterprise, Faculty of Natural Sciences of Comenius University

 

Total LIFE eligible project budget: 16,622,242€
EC LIFE financial contribution requested: 9,973,345€ (= 60% of total eligible budget)
Duration of the project: 01.01.2021 - 31.12.2030
Grant Agreement: CRZ

The LIFE IP NATURA 2000 project (full project title: Role of the Natura 2000 network and management of some prioritized habitats in the integrated landscape protection of the Slovak Republic) focuses mainly on the implementation of the Prioritised Action Framework (PAF) for Natura 2000 in Slovak Republic for the 2021-2027 period.

Prioritised Action Framework (PAF) is a strategic planning tool for 2021-2027 period, whose main objective is to give more complex overview of the measures and financial resources needed for the support of Natura 2000 network and associated green infrastructure. It is focused on the identification of actions that are directly connected with specific conservation measures established for Natura 2000 network locations. These actions are set to reach conservation targets for chosen species and habitats, that were determined as protected on the site level.

The main objective of the LIFE Integrated Project is implementation of the PAF for Natura 2000 network in Slovakia 2021 – 2027, pursuant to Article 8 of the Habitats Directive 92/43/EEC. This goal shall enable us to achieve the Target 1 of the EU Biodiversity Strategy and general objectives of the EU Habitats and Birds Directives, with respect to the contribution towards improving conservation status of some specific and prioritised species and habitat types and may include also broader actions in the field of green infrastructure that contribute to better coherence of Natura 2000 network in a wider and cross-border context.

 

Specific objectives to be guaranteed by the project include:

 

Project activities are divided into five actions:

 

Some of the most interesting activities of the project will include:

 

The project will take place in the following locations: