hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Oznámenia o vyhlásení výberového konania na pozíciu riaditeľa Správy Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine

Aktualizované dňa 28.12.2023:

Dňa 19. decembra 2023 v popoludňajších hodinách sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa Správy Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine. Výberového konania

sa zúčastnili štyria pozvaní uchádzači. Výberové konanie uskutočňovala výberová komisia v zložení:

Výberové konanie pozostávalo z 3 častí, a to z:

 1. prezentácie koncepcie rozvoja a riadenia uchádzačom,
 2. overenia odborných vedomostí uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie,
 3. overenia schopností a vlastností (osobnej motivácie, osobnej integrity a interpersonálnych zručností uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie).

Bodové hranice pre jednotlivé časti výberového konania boli stanovené nasledovne:

 1. časť maximálne 150 bodov a minimálne 90 bodov,
 2. časť maximálne 100 bodov a minimálne 55 bodov,
 3. časť celkovo maximálne 150 bodov a minimálne celkovo 95 bodov, pričom bola stanovená aj minimálna hranica potrebná na úspešnosť v jednotlivých oblastiach, samostatne pre osobnú integritu, osobnú motiváciu aj interpersonálne zručnosti.

Na to, aby uchádzač mohol byť úspešný, musel dosiahnuť aspoň 60 % z celkového možného počtu bodov, t. j. 240 bodov zo 400 bodov a zároveň musel dosiahnuť v jednotlivých častiach výberového konania aspoň minimálnu hranicu počtu bodov.

Výberová komisia zhodnotila výsledky z výberového konania a na základe súčtu dosiahnutých bodov určila, že vo výberovom konaní uspeli traja uchádzači. Výberová komisia odporučila ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky vymenovať do pozície riaditeľa Správy Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine uchádzača s najvyšším počtom dosiahnutých bodov: Ing. Romana Fajtha.

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Správy Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine vyhlasuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pozície
riaditeľa Správy Národného parku Veľká Fatra.
Náplň práce:
Najnáročnejšia činnosť podľa katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme:
22.10.05 Tvorba stratégií, prognóz a koncepcií v oblasti ochrany prírody a krajiny s celoštátnym dosahom a medzinárodným dosahom.
Popis pracovných činností:

 1. Zabezpečuje výkon činnosti Správy Národného parku Veľká Fatra (ďalej len „Správy“) v súlade s jej štatútom, všeobecne záväznými právnymi predpismi a vytvára pre jej činnosť vhodné podmienky.
 2. Riadi a koordinuje činnosť Správy vo vzťahu k zamestnancom Správy, ukladá zamestnancom úlohy, kontroluje ich činnosť.
 3. Zastupuje Správu navonok vo vzťahu k tretím subjektom.
 4. Zodpovedá za prípravu a plnenie plánu hlavných úloh Správy.
 5. Zodpovedá za správne, efektívne, účelové a hospodárne vynaloženie rozpočtových a mimorozpočtových finančných prostriedkov Správy. Zodpovedá za majetok a zmluvné záväzky Správy
 6. Plní úlohy stanovené Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:

Iné kritériá:
- povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Od úspešného uchádzača sa bude požadovať overenie bezúhonnosti prostredníctvom výpisu z registra trestov.
Nástupný plat:
od 2 300,00 EUR v závislosti od skúseností vybraného uchádzača
Zoznam požadovaných dokladov:

Prihlasovanie sa do výberového konania
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžu uchádzači podať do 04. decembra 2023 buď

 1. v listinnej podobe na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava s označením na obálke (VK – riaditeľ Správy Národného parku Veľká Fatra a ,,NEOTVÁRAŤ")
 2. v elektronickej podobe na 
  (maximálna kapacita odoslanej správy je 10MB)

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania
v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ostatné požadované dokumenty podané v elektronickej podobe doručí uchádzač aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho začatím.
Informácie o priebehu výberového konania
Postup pri výberovom konaní určuje platný Rokovací poriadok (pdf, 216 kB). Výberové konanie sa skladá z nasledujúcich častí:

 1. prezentácie koncepcie rozvoja a riadenia uchádzačom,
 2. overenia odborných vedomostí uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie,
 3. overenia osobnej motivácie, osobnej integrity a interpersonálnych zručností uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie.

Jednotlivé časti výberového konania sa overujú v rámci jedného pohovoru s uchádzačom. Na to, aby uchádzač vyhovel vo výberovom konaní a mohol byť zaradený do celkového konečného poradia, musí dosiahnuť aspoň 60 % z celkového možného počtu bodov a zároveň musí dosiahnuť v jednotlivých častiach výberového konania aspoň minimálnu hranicu počtu bodov stanovenú v manuáli výberového konania.
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
december 2023
Kontaktná osoba:
JUDr. Tatiana Bartošiová, ,
tel: +421 2 5956 2369
V Bratislave, dňa 27.11.2023


Tomáš Taraba
podpredseda vlády a minister

Uchádzači, ktorí poskytli súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom zverejnenia profesijného štruktúrovaného životopisu a vypracovaného návrhu koncepcie v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov