hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Metodika udeľovania záštity ministra životného prostredia

Záštita ministra životného prostredia Slovenskej republiky je čestná pocta a symbolické uznanie, z ktorého nevyplýva nárok na finančné, ani iné hmotné pôžitky, ak kompetentný orgán nerozhodne inak. Minister životného prostredia Slovenskej republiky môže poskytnúť záštitu nad obzvlášť dôležitými či verejne prospešnými odbornými, vedeckými, zdravotnými, informačnými a inými celoštátnymi i lokálnymi akciami, ktoré si zasluhujú všeobecnú pozornosť, ako na území Slovenskej republiky, tak aj pri jej prezentácii v zahraničí.

Môže ju získať výhradne podujatie, ktoré je v súlade s politikou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a zásadami trvalo udržateľného rozvoja. Rovnako aj podujatie, ktoré má jedinečný prínos v prospech životného prostredia a zvyšovania environmentálneho povedomia resp. environmentálnej osvety s regionálnym, nadregionálnym až medzinárodným charakterom. Záštita sa spravidla neudeľuje zábavným spoločenským podujatiam a prezentácii umeleckých diel. 

O udelení záštity rozhoduje minister životného prostredia SR, ktorý má zároveň právo záštitu nad podujatím aj odobrať. Rovnako minister životného prostredia SR má právo rozhodnúť, kto z predstaviteľov ministerstva a rezortu životného prostredia nad podujatím prevezme záštitu. Záštita trvá po uvedenú dobu trvania podujatia a jej platnosť zaniká jeho ukončením. V prípade dlhodobých projektov je záštita udeľovaná spravidla na 1 rok a o jej prolongáciu je potrebné opätovne požiadať.

Podmienky udelenia záštity

Žiadosť o záštitu adresujte na:

Ministerstvo životného prostredia SR
Kancelária ministra
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Výsledok posúdenia žiadosti bude oznámený žiadateľovi oficiálne listom na adresu uvedenú v žiadosti.