Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Pripomienkové konania

Jednotná metodika

Posudzovanie vplyvov je nástroj, ktorého cieľom je určenie predpokladaných vplyvov materiálov, legislatívneho aj nelegislatívneho charakteru, určených na medzirezortné pripomienkové konanie a následne predkladaných na rokovanie vlády SR. Posúdenie vplyvov materiálu vo vybraných sférach umožňuje lepšie rozhodovanie vlády o predkladaných materiáloch.
Pre každý materiál musia byť posúdené vplyvy na: 

Nová Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov bola schválená uznesením vlády SR č. 24/2015 z 14. januára 2015. Dátum účinnosti bol, uznesením vlády SR č. 55/2015, posunutý k 1. októbru 2015. 

Od 1. apríla 2016 nadobúdajú účinnosť zmeny a doplnenia Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré boli schválené uznesením vlády SR č. 76 z 24. februára 2016.

Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov stanovuje postup a zásady a odporúčania pre posudzovanie vybraných vplyvov.
Zároveň bola zriadená Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov – dátum začatia fungovania 1. októbra 2015. Fungovanie komisie je zabezpečované MH SR – odbor analýz a plánovania.

Ministerstvo životného prostredie je gestorom metodiky za oblasť vplyvov na životné prostredie. Úlohy gestora metodiky vykonáva odbor ekonomických nástrojov a analýz Inštitút environmentálnej politiky.

Materiály posudzované podľa zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nebudú obsahovať analýzu vplyvov na životné prostredie podľa jednotnej metodiky.

V prípade bližších otázok prosím kontaktujte sekretariát komisie na adrese