hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Pripomienkové konania

Jednotná metodika

Posudzovanie vplyvov je nástroj, ktorého cieľom je určenie predpokladaných vplyvov materiálov, legislatívneho aj nelegislatívneho charakteru, určených na medzirezortné pripomienkové konanie a následne predkladaných na rokovanie vlády SR. Posúdenie vplyvov materiálu vo vybraných sférach umožňuje lepšie rozhodovanie vlády o predkladaných materiáloch.
Pre každý materiál musia byť posúdené vplyvy na: 

Nová Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov bola schválená uznesením vlády SR č. 24/2015 z 14. januára 2015. Dátum účinnosti bol, uznesením vlády SR č. 55/2015, posunutý k 1. októbru 2015. 

Od 1. apríla 2016 nadobúdajú účinnosť zmeny a doplnenia Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré boli schválené uznesením vlády SR č. 76 z 24. februára 2016.

Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov stanovuje postup a zásady a odporúčania pre posudzovanie vybraných vplyvov.
Zároveň bola zriadená Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov – dátum začatia fungovania 1. októbra 2015. Fungovanie komisie je zabezpečované MH SR – odbor analýz a plánovania.

Ministerstvo životného prostredie je gestorom metodiky za oblasť vplyvov na životné prostredie. Úlohy gestora metodiky vykonáva odbor ekonomických nástrojov a analýz Inštitút environmentálnej politiky.

Materiály posudzované podľa zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nebudú obsahovať analýzu vplyvov na životné prostredie podľa jednotnej metodiky.

V prípade bližších otázok prosím kontaktujte sekretariát komisie na adrese