hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Sprístupňovanie informácií

Žiadosť možno podať:

 1. e-mailom na adresu: 
 2. telefonicky na čísle: 02/ 5956 2222 v pracovných dňoch od 09.00 do 15.00 hod.
 3. osobne na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky
 4. písomne (môžete použiť formulár PDF, 123 kB) na adresu:
 5. Ministerstvo životného prostredia SR
  odbor komunikácie
  Námestie Ľudovíta Štúra 1
  812 35 Bratislava

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

 

Vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám je v pôsobnosti odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Zo závažných dôvodov stanovených zákonom môže byť táto lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.

 

Ak ministerstvo nemá požadovanú informáciu k dispozícii a má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.

Ak ministerstvo žiadosti o sprístupnenie informácie nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie.

Proti rozhodnutiu ministerstva možno podať rozklad v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti. Rozklad sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať, a to Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru komunikácie.

Ak odbor komunikácie v lehote do 30 dní v plnom rozsahu nevyhovie rozkladu, predloží ho Osobitnej komisii ministra životného prostredia pre konanie vo veciach obmedzenia prístupu k informáciám požadovaných od povinnej osoby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, o čom písomne upovedomí žiadateľa. O rozklade rozhoduje minister životného prostredia.

Ak nie je v zákone o slobodnom prístupe k informáciám ustanovené inak, použijú sa na konanie vo veciach sprístupnenia informácií ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. 

Úhrada nákladov spojených so sprístupnením informácií je upravená v Čl.10 Smernice Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. marca 2017 č. 3/2017-9, ktorou sa upravuje postup pri vybavovaní žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.