hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici

Výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici sa uskutoční v dňoch 28. septembra 2022 a 30. septembra 2022. Výberové konanie bude v súlade s platným Rokovacím poriadkom rozdelené do dvoch častí. V rámci prvej časti výberového konania, ktorá sa uskutoční dňa 28. septembra 2022, výberová komisia overuje odborné znalosti uchádzačov. Úspešní uchádzači z prvej časti postupujú do druhej časti výberového konania, ktorá sa uskutoční dňa 30. septembra 2022 formou verejného vypočutia. Verejné vypočutie bude vysielané naživo cez Facebook Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a verejnosť bude mať možnosť klásť uchádzačom otázky. Otázky môže verejnosť klásť priamo v rámci živého prenosu na Facebooku alebo tiež v rámci aplikácie sli.do pod #3312074 (link:https://app.sli.do/event/4KHaAEkWiMgtFPSVMB7q8X ). Verejné vypočutie sa začne 30. septembra 2022 po 13.30h. Prosíme verejnosť, aby svoje otázky zamerala predovšetkým na koncepciu rozvoja a riadenia Správy Národného parku a motiváciu uchádzačov. V rámci druhej časti výberového konania bude výberová komisia hodnotiť koncepciu rozvoja a riadenia Správy Národného parku, motiváciu uchádzačov, ich interpersonálne zručnosti a osobnú integritu.

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov (PDF, 0,3MB)


Dňa 05.septembra 2022 sa v priestoroch Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky uskutočnilo otváranie prihlášok uchádzačov výberového konania na obsadenie pozície riaditeľa Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici. Výberová komisia preskúmala doručené prihlášky spolu s ďalšími predloženými požadovanými dokumentami. Výberová komisia na základe vyhodnotenia splnenia kvalifikačných predpokladov a špecifických kritérií a požiadaviek uvedených v Oznámení o vyhlásení predmetného výberového konania podľa § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov konštatuje, že do predmetného výberového konania sa prihlásili piati uchádzači a všetci piati prihlásení uchádzači budú pozvaní na výberové konanie.

Uchádzači, ktorí dali súhlas so zverejnením životopisov:


Uchádzači, ktorí dali súhlas so zverejnením koncepcie rozvoja a riadenia pred uskutočnením výberového konania:

 

 

 


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici vyhlasuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa Správy Tatranského národného parku

Náplň práce:
Najnáročnejšia činnosť podľa katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme:
22.10.05 Tvorba stratégií, prognóz a koncepcií v oblasti ochrany prírody a krajiny s celoštátnym dosahom a medzinárodným dosahom.

Popis pracovných činností:

  1. Zabezpečuje výkon činnosti Správy Tatranského národného parku (ďalej len „Správy“) v súlade s jej štatútom, všeobecne záväznými právnymi predpismi a vytvára pre jej činnosť vhodné podmienky.
  2. Riadi a koordinuje činnosť Správy vo vzťahu k zamestnancom Správy, ukladá zamestnancom úlohy, kontroluje ich činnosť.
  3. Zastupuje Správu navonok vo vzťahu k tretím subjektom.
  4. Zodpovedá za prípravu a plnenie plánu hlavných úloh Správy.
  5. Zodpovedá za správne, efektívne, účelové a hospodárne vynaloženie rozpočtových a mimorozpočtových finančných prostriedkov Správy. Zodpovedá za majetok a zmluvné záväzky Správy
  6. Plní úlohy stanovené Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.


Požadované kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:

Iné kritériá:
povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Od úspešného uchádzača sa bude požadovať overenie bezúhonnosti prostredníctvom výpisu z registra trestov.

Nástupný plat:
od 2 300,00 EUR v závislosti od skúseností vybraného uchádzača

Zoznam požadovaných dokladov:


Prihlasovanie sa do výberového konania
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžu uchádzači podať do 22. augusta 2022 buď

  1. v listinnej podobe na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava s označením na obálke (VK - riaditeľ Správy Tatranského národného parku a ,,NEOTVÁRAŤ")
  2.  v elektronickej podobe na  (maximálna kapacita odoslanej správy je 10MB)


Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ostatné požadované dokumenty podané v elektronickej podobe doručí uchádzač aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho začatím.

Informácie o priebehu výberového konania

Postup pri výberovom konaní určuje rokovací poriadok (pdf, 585 kB) , ktorý je prílohou k rozhodnutiu ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 11. apríla 2022 č. 23/2022 -1.12. Výberové konanie má dve časti. Prvú časť tvorí neverejný pohovor s členmi výberovej komisie, na ktorej sa overujú najmä odborné vedomosti uchádzačov potrebné na výkon obsadzovanej funkcie a osobná integrita uchádzačov.

Uchádzači, ktorí v rámci prvej časti uspejú a získajú dostatočný počet bodov, postupujú do druhej časti výberového konania. Presné podmienky úspešnosti budú uchádzačom oznámené v deň realizácie výberového konania.

Druhou časťou výberového konania je pohovor s členmi výberovej komisie s účasťou verejnosti a je vysielaná naživo prostredníctvom internetu. Uchádzači v rámci nej prezentujú svoju koncepciu rozvoja a riadenia, odpovedajú na otázky výberovej komisie najmä k predloženej koncepcii a ich osobnej motivácii, pre ktorú sa uchádzajú o danú funkciu. Otázky uchádzačom môže klásť aj zúčastnená verejnosť.

V prípade nepriaznivej epidemickej situácie sa môže prvá aj druhá časť výberového konania uskutočniť on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
september 2022

Kontaktná osoba:
JUDr. Tatiana Bartošiová, tatiana.bartosiova@enviro.gov.sk,
tel: +421 2 5956 2369