hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-PE-OSZP-2020/000409-002

OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie SNP 15/6, 958 01 Partizánske

 

Vec
Informácia o začatom správnom konaní č. j. OU-PE-OSZP-2020/000409-002

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie, buď písomne na adresu: Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske alebo elektronicky na adresu: .

          Žiadateľ: LESY SR, štátny podnik Odštepný závod Prievidza, IČO: 36 038 351, žiada o vydanie súhlasu na:
- oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce, okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice, v území s II. stupňom ochrany podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),
v súvislosti s realizáciou ,,Výstavby oplôtkov v II. stupni ochrany za hranicou zastavaného územia“ v katastrálnom území Janova Ves, Klátova Nová Ves a Veľké Uherce.

          Správne konanie začalo dňa 12. 02. 2020.