Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Prešov

OU-PO-OSZP1-2020/012955/SJ

17.01.2020 Žiadosť o povolenie výnimiek podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na realizáciu stavby úprava VN vedenia v k. ú. T. Javorina

OU-PO-OSZP1-2020/013018/SJ

17.01.2020 Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov pre realizáciu úpravy koryta rieky Dunajec v PIENAPe.