hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP3_2018_04_1

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ul. Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, alebo elektronicky na adresu:  v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

          Žiadateľ: Zdenka Roušarová, Horná Súča 974, 913 33 Horná Súča, žiada o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku č. 13224/15, 13224/104, 13224/16, k. ú. Horná Súča, v zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

 

Správne konanie sa začalo dňa 27.03.2018.