hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP3-2017_02_1

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

           Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín alebo elektronicky na adresu:  v lehote 5 dní od zverejnenia informácie.

         Žiadateľ: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne žiada o vydanie súhlasu na organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených v k. ú. Chocholná- Velčice v sedle Kykula – v blízkosti penziónu Stará škola p. č. C 1142/1, kde chce v dňoch 22.4.-23.4.2017 uskutočniť verejné pozorovanie oblohy pod názvom „Odomykanie nočnej oblohy.“ Územie leží v CHKO Biele Karpaty – teda v území s II. stupňom ochrany. Žiadateľ súhlas žiada v zmysle § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

          Správne konanie začalo dňa 14.02.2017.