hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP3-2016/021047

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí konania

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ul. Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, alebo elektronicky na adresu:  v lehote 5 dní od zverejnenia informácie.

          Žiadateľ: LESY Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín, žiada o vydanie súhlasu na výstavbu oplotenia Účelového zariadenia LPR Antonstál, ktoré sa dotýka pozemkov na p.č. KN-C 2277, 2278, 2279, 2280, 2281/1, 2289, 2290, 2291 za hranicami zastavaného územia obce Ľuborča v CHKO Biele Karpaty s 2. stupňom ochrany, podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Správne konanie sa začalo dňa 13.06.2016.