hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP3-2015/028652

 

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a krajiny

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás

upovedomuje

o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie ul. Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín alebo elektronicky na adresu:  v lehote 5 dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: Agrosúča a.s., 913 33 Horná Súča 1059 žiada o vydanie súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara stavby a iného zariadenia na ich ochranu v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty kde platí druhý stupeň ochrany v súlade s ustanovením § 13 ods. 2 písm. e) a na aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha na území s druhým stupňom ochrany v súlade s ustanovením § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Správne konanie začalo dňa 06.10.2015.