hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP3-2015/013498

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a krajiny

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

           Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie ul. Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín alebo elektronicky na adresu:  v lehote 5 dní od zverejnenia informácie.

           Žiadateľ: SZCH ZO Chov koní Chocholná – Velčice II, Chocholná – Velčice 59 v poverení LAMA a spol., n. o.., Chocholná – Velčice 261, 913 04 Chocholná - Velčice žiada o vydanie súhlasu na organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených, k umiestneniu krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce a na použitie zariadenia na reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb v extraviláne obce Chocholná-Velčice v CHKO Biele Karpaty s 2. stupňom ochrany podľa § 13 ods. 2 písm. k), l) a n) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Správne konanie začalo dňa 22.04.2015.