hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OÚ-TN-OSZP3-2014/009560

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a krajiny

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás

upovedomuje

o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín alebo elektronicky na adresu: v lehote 7 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Vec: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava v zastúpení JPRL s.r.o., sídlisko 1. Mája 62/31, 093 01 Vranov nad Topľou podal oznámenie o výrube drevín podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vo veci plánovanej údržby – odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnú a spoľahlivú prevádzku energetických zariadení, ako aj bezpečnosť osôb a majetku, nachádzajúcich sa v ochrannom pásme predmetného vedenia. Výrub porastov sa plánuje vykonávať v ochrannom pásme elektrického vedenia VVN č. 495 na nelesných pozemkoch v katastroch obcí Ivanovce, Dolná Súča, Kľúčové, Ľuborča, Nemšová. Druhové zloženie odstraňovaných drevín je buk, šípka, trnka.

          Orgán ochrany prírody podľa § 47 ods. 7 b) zákona č. 543/2002 Z. z. začal konanie o určení podmienok uskutočnenia výrubu.

Dátum začatia konania: 15.04.2014