hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OÚ-TN-OSZP3-2014/009473

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a krajiny

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás

upovedomuje

o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín alebo elektronicky na adresu: zuzana.karkulinova@tn.ouzp.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Vec: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava v zastúpení Reming Consult a.s., Trnavská cesta 27, 813 04 Bratislava podal oznámenie o výrube drevín podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vo veci Modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100,pre traťovú rýchlosť do 160 km/h, III. etapa v meste Trenčín, k.ú. Trenčín, v žkm 123,67 po žkm 123,93. Ide o výrub 23 ks drevín.

          Orgán ochrany prírody podľa § 47 ods. 7 b) zákona č. 543/2002 Z. z. začal konanie o určení podmienok uskutočnenia výrubu.

Dátum začatia konania 14.4.2014