domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-TN-OSZP1-2019/038491-2/SD

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 21. novembra 2018 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Jozefa Divékyho (ďalej len „žiadateľ“, kontaktná adresa: Partizánska 238/103, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom), týkajúcej sa výrubu chráneného stromu Diviacka gledíčia (evidenčné číslo S 307), ktorý sa nachádza na parcele KN-C č. 339/2 v katastrálnom území Diviaky nad Nitricou, okres Prievidza.

          Návrh na výrub vyplynul z návrhu Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR, Správy CHKO Ponitrie a Dunajské Luhy (list CHKO PN 135/2018 z 12. marca 2018), na základe ktorého oznámil Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životnom prostredí, zámer zrušiť predmetný chránený strom (list OU-PD-OSZP-2019/006939 z 18. októbra 2019). Predmetom žiadosti je výrub jedinca gledíčie trojtŕňovej (Gleditschia triacanthos), ktorého zdravotný stav sa výrazne zhoršil po druhom poškodení vetrom a predstavuje výrazné riziko pre zdravie obyvateľov a majetok dotknutých vlastníkov. Na uvedený zásah je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 49 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

          Žiadateľ je povinný doložiť potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 10 € na splnenie podmienky žiadateľa ako fyzickej osoby podľa § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 160, bod 1.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe po telefonickom dohovore.

 

Ing. Jana Hurajová

vedúca odboru

 

Doručí sa poštou

1) Jozef Divéky, Partizánska 238/103, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom

2) Peter Divéky, Diviaky nad Nitricou 145, 972 25 Diviaky nad Nitricou

3) Ján Vrtel, Diviaky nad Nitricou 139, 972 25 Diviaky nad Nitricou

4) Emília Radosová, Ulica energetikov 190/15, 971 01 Prievidza IV Kopanice

5) Anna Vrtelová, Miletičova 565/33, 821 09 Bratislava-Ružinov

6) Magdaléna Divékyová, Diviaky nad Nitricou 145, 972 25 Diviaky nad Nitricou

7) Slovenský pozemkový fond, Búdková 3555/36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto

8) Obec Diviaky nad Nitricou, Obecný úrad č. 167, 972 25 Diviaky nad Nitricou

9) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 2704/3H, 971 01 Prievidza

10) ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie a Dunajské Luhy, Samova 1605/3, 949 01 Nitra-Staré mesto

 

Doručí sa zverejnením na internete

11) Dubnická Environmentálna Skupina, o. z., Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

12) FSC Slovensko, o. z., Krivánska 6616/30, 974 11 Banská Bystrica-Sásová

13) Iniciatíva stráže prírody, o. z., Líščie údolie 86/23, 841 04 Bratislava-Karlova Ves

14) Lesoochranárske zoskupenie Vlk, o. z., Tulčík 310, 082 13 Tulčík

15) Občianske združenie Pre Prírodu, o. z., Mierové námestie 29/29, 911 01 Trenčín

16) OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU, o. z., Trhová 3450/54, 841 01 Bratislava-Dúbravka

17) PRALES, o. z., Odtrnovie 563, 013 22 Rosina

18) Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, o. z., Zelinárska 4942/4, 821 08 Bratislava-Ružinov

19) Slovenský rybársky zväz, o. z., Rada Žilina, Andreja Kmeťa 314/20, 010 01 Žilina

20) Tilia, o. z., Jilemnického 796/6, 015 01 Rajec

21) Združenie domových samospráv, o. z., P. O. Box 218, 850 00 Bratislava