hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2019/028518-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

   Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 28. augusta 2019 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti Mgr. Aleny Pražienkovej (ďalej len „žiadateľ“, adresa: Poriadie 305, 906 22 Poriadie) z 28. augusta 2019, splnomocnenkyne firmy KLM Myjava, s. r. o. (adresa: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen), týkajúcej sa výstavby objektu RETAIL BOX MYJAVA v katastrálnom území Myjava, okres Myjava.

        Predmetom žiadosti je podľa § 89 ods. 1 písm. a) bodu 1. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) zmena rozhodnutia OU-TN-OSZP1-2017/005426-8/SD z 10. februára 2017, ktorým bol vydaný súhlas podľa § 6 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny na zmenu stavu mokrade premiestnením zapustenia Hnilického potoka o niekoľko metrov od pôvodného vpustu. Súhlas bol vydaný na časti parciel KN-C č. 4270/4 a 4070/1 v k. ú. Myjava, okres Myjava, ktoré sa nachádzajú v prvom stupni ochrany prírody podľa § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny. V rámci porealizačného zamerania objektu bol identifikovaný presah stavby na parcely KN-C č. 4280/5 a 4118 v k. ú. Myjava, okres Myjava, čím je potrebné vydaný súhlas rozšíriť o uvedené pozemky, kde zasahuje premiestnený vpust.

        Žiadateľ priložil k žiadosti potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 100 €, čím splnil podmienku žiadateľa ako právnickej osoby podľa § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 161, bod 2.

     Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania na internetovej stránke www.minv.sk (časť Správne konania).

     Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

 

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

 

Doručí sa poštou

 1. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Bratislava, Správa povodia Moravy, Pri Maline 2389/1, 901 01 Malacky
 2. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 991/1, 907 01 Myjava
 3. ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie, Vajanského 117/17, 901 01 Malacky 

Doručí sa zverejnením na internete

 1. Dubnická Environmentálna Skupina, o. z., Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom
 2. FSC Slovensko, o. z., Krivánska 6616/30, 974 11 Banská Bystrica-Sásová
 3. Iniciatíva stráže prírody, o. z., Líščie údolie 86/23, 841 04 Bratislava-Karlova Ves
 4. Lesoochranárske zoskupenie Vlk, o. z., Tulčík 310, 082 13 Tulčík
 5. Občianske združenie Pre Prírodu, o. z., Mierové námestie 29/29, 911 01 Trenčín
 6. OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU, o. z., Trhová 3450/54, 841 01 Bratislava-Dúbravka
 7. PRALES, o. z., Odtrnovie 563, 013 22 Rosina
 8. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, o. z., Zelinárska 4942/4, 821 08 Bratislava-Ružinov
 9. Slovenský rybársky zväz, o. z., Rada Žilina, Andreja Kmeťa 314/20, 010 01 Žilina
 10. Tilia, o. z., Jilemnického 796/6, 015 01 Rajec
 11. Združenie domových samospráv, o. z., P. O. Box 218, 850 00 Bratislava