hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2019/027745-2/DUR

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti Urbáru pozemkového spoločenstva Temeš o povolenie výnimky zo zákazov v PR Temešská skala a vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR – Správy CHKO Ponitrie.

 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 23.8. 2019 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Urbáru pozemkového spoločenstva Temeš, 972 29 Temeš 104, IČO: 00627968 z 15.8. 2019, doručenej 23.8. 2019.

Predmetom konania je žiadosť o povolenie výnimky podľa §67 písm. h) zo zákazov podľa §16 ods.1 písm. b) a písm. f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zasiahnutie do lesného porastu, poškodenie vegetačného a pôdneho krytu a rušenie pokoja a ticha v Prírodnej rezervácii Temešská skala, v ktorej platí 5. stupeň ochrany prírody v súvislosti s návrhom odstrániť následky vetrovej kalamity z 8. a 9.8. 2019 v jednotke priestorového rozdelenia lesa č. 114 v LHC Nitrianske Rudno.

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody písomne alebo elektronickou poštou so zaručeným elektronickým podpisom prihlásiť za účastníka tohto správneho konania.

Orgán ochrany prírody ďalej žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania podľa priložených podkladov a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody v lehote do 11.9. 2019.

 

Príloha pre ŠOP SR:

Kópia žiadosti vrátane príloh.

 

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

 

Rozdeľovník:

 

Doručí sa poštou:

 1. Urbár pozemkové spoločenstvo Temeš, 972 29 Temeš č. 104

Doručí sa elektronicky:

 1. ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra
 2. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 3. Obec Temeš, Temeš 140, 972 29 Čavoj

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke https://www.minzp.sk/uradna-tabula/:

 1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
 2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2
 3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín
 4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310
 5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec
 6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
 7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom
 8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4
 9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
 10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava
 11. Občianske združenie Iniciatíva stráže prírody, Líščie údolie 23, 841 05 Bratislava