hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2019/024271-2/DUR

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

 

Verejná vyhláška

podľa §18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

 

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti EDWIN s.r.o. o výnimku zo zákazu vjazdu vozidlom do PP Súčanka v k.ú. Skalka nad Váhom pri rekonštrukcii elektrického vedenia + upovedomenie občianskych združení + vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR + výzva na zaplatenie správneho poplatku + žiadosť o vyvesenie verejnej vyhlášky.

 

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 18.7. 2019 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti spoločnosti EDWIN s.r.o., IČO: 31393331, so sídlom: Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava, (ďalej len žiadateľ) zn. 19/JK/074 z 10.7. 2019, doručenej orgánu ochrany prírody 18.7. 2019.

          Predmetom konania je žiadosť o povolenie výnimky podľa §67 písm. h) zo zákazu podľa §15 ods.1 písm. a) v znení §13 ods.1 písm. a) a podľa §14 ods.1 písm. a) v znení §13 ods.1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na vjazd a státie vozidlom v území s tretím a štvrtým stupňom ochrany prírody v Prírodnej pamiatke Súčanka a jej 60 m ochrannom pásme v katastrálnom území Skalka nad Váhom. Žiadosť bola podaná v súvislosti s realizácii stavby „Rekonštrukcia vedenia 1x110kV V8706 (VE Trenčín – ES Nemšová)“. Jedná sa o rekonštrukciu existujúceho elektrického vedenia (výmena základov, 27 stožiarov, vodičov, izolantov, závesov a zemného lana). Uvedené elektrické vedenie križuje Prírodnú pamiatku Súčanka na pozemku KN-E parc. č. 548/2 v k.ú. Skalka nad Váhom.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch, počas úradných hodín (po telefonickom dohovore). Svoje pripomienky alebo námietky môžu podať písomne, alebo ústne do zápisnice.

          Orgán ochrany prírody ďalej žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody v lehote do 4.8. 2019

 

Prílohy pre ŠOP SR:

1) Kópia žiadosti

2) Kópia situačnej mapy

3) Kópia vyjadrenia OÚ-TN-OSZP3-2019/022659-002TKZ z 2.7. 2019,

 

          Orgán ochrany prírody týmto vyzýva žiadateľa na zaplatenie správneho poplatku vo výške 100,- € podľa §8 ods.1 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) a podľa Sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 161, bod 2. Správny poplatok ste povinný uhradiť v lehote do 15 dní od doručenia tejto výzvy a v rovnakej lehote doručiť orgánu ochrany prírody kópiu dokladu o uhradení správneho poplatku.

          Správny poplatok je možné uhradiť podľa priloženého platobného predpisu niektorým z nasledujúcich spôsobov: bezhotovostným prevodom na účet v štátnej pokladnici, priloženou poštovou poukážkou, prostredníctvom Slovenskej pošty formou zakúpenia elektronického kolku, uhradením platobnou kartou alebo v hotovosti v automate na správne poplatky alebo do pokladne Okresného úradu Trenčín v pracovných dňoch počas úradných hodín. Správne konanie bude z uvedeného dôvodu prerušené na dobu 15 dní.

           Poučenie: V prípade, že správny poplatok nebude v zákonnej lehote zaplatený, správny orgán konanie zastaví podľa ustanovení §9 zákona o správnych poplatkoch.

           Príloha pre žiadateľa: Platobný predpis na úhradu správneho poplatku

          Orgán ochrany prírody ďalej žiada Obec Skalka nad Váhom o súčinnosť pri vyvesení tejto verejnej vyhlášky na svojej úradnej tabuli na dobu 15. dní. Po uplynutí uvedenej doby žiada o zaslanie potvrdenia o dátume vyvesenia a dátume zvesenia tejto verejnej vyhlášky na Okresný úrad Trenčín, OSŽP1.

 

 

Ing. Jana Hurajová

vedúca odboru

 

Rozdeľovník:

Doručí sa elektronicky:

1) EDWIN s.r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava

2) Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany

3) Obec Skalka nad Váhom, Skala 103, 913 31 Skalka nad Váhom

4) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

5) Okresný úrad Trenčín, OSŽP3, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava

11. Občianske združenie Iniciatíva stráže prírody, Líščie údolie 23, 841 05 Bratislava