hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2019/018977-2/DUR

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN O

DBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

 

Verejná vyhláška

podľa §18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

 

 

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania k žiadosti Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra o výnimku zo zákazov v chránených územiach v súvislosti s projektom geologickej úlohy + upovedomenie občianskych združení + výzva na zaplatenie správneho poplatku + návrh dohody o miestnej príslušnosti + žiadosť o súčinnosť pri vyvesení verejnej vyhlášky.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 29.5. 2019 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, so sídlom: Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11, IČO: 31753604, (ďalej len žiadateľ).

          Predmetom konania je žiadosť o povolenie výnimky podľa §67 písm. h) zo zákazov podľa §13 ods.1 písm. a) na vjazd a státie vozidlom v chránených územiach s 2. stupňom ochrany prírody a podľa §14 ods.1 písm. c), §15 ods.1 písm. a), §14 ods.1 písm. c) a §16 ods.1 písm. a) v znení §14 ods.1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na pohyb mimo vyznačených turistických a náučných chodníkov v chránených územiach s 3. až 5. stupňom ochrany prírody. Žiadosť bola podaná v súvislosti s projektom geologickej úlohy „Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií“ riešeným v období rokov 2018 – 2023. Zahŕňa geologické práce nedeštruktívneho charakteru, ako projektovanie, zostavenie digitálneho modelu terénu, mapovanie a terénne merania. Podľa žiadosti nebudú realizované žiadne vŕtacie, ani zemné práce. Pri terénnych prácach majú byť použité najviac 2 osobné motorové vozidlá súčasne. Projekt sa týka podľa žiadosti a priloženého mapového podkladu územia Bielych Karpát (s plochou 606,27 km2) v polygóne ohraničenom z juhozápade vodným tokom Klanečnica a štátnou cestou č. 54, na západe a severozápade štátnou hranicou s ČR, na severe tokom Bielej vody a štátnou cestou č. 49, na juhovýchode a juhu riekou Váh, zasahuje do okresov Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava a Púchov. Druhý polygón „Javorníky“ (s plochou 869,53 km2) je ohraničený na juhozápade štátnou cestou č. 49, na západe a severozápade štátnou hranicou s ČR, na severovýchode štátnou cestou č. 2058 a na juhovýchode a na juhu riekou Váh, Týka sa okresov Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Čadca a Kysucké Nové Mesto. Tretí polygón vypĺňa pohorie Vtáčnik (s plochou 566,52 km2), na západe a severozápade ho ohraničuje štátna cesta č. 64, na severe a severovýchode štátny cestou č. 9, na juhozápade a na juhu štátne cesty č. 512 a 428, týka sa v okresov Prievidza, Partizánske, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

          Prílohou žiadosti bola mapka záujmového územia a odborné stanoviská od Štátnej ochrany prírody SR zn.: CHKO BK/159-001/19 zo 16.4. 2019, CHKO PN DL 64-002/2019 z 25.3. 2019 a CHKOKY/204-001/2019/DP z 29.4. 2019.

          Navrhovaný projekt už bol posúdený podľa §28 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny a bolo k nemu vydané rozhodnutie č. OU-TN-OSZP1-2018/009451-7/SD zo 14. 03. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.3. 2018. Z uvedeného rozhodnutia vyplýva, že navrhovaný projekt nebude mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv na chránené vtáčie územia ani na územia európskeho významu (územia Natura 2000) v Trenčianskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji a teda nie je predmetom posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. K uvedenému projektu geologickej úlohy vydal orgán ochrany prírody takisto vyjadrenie č. OU-TN-OSZP-2019/014983-7/SD z 23. 04. 2019.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania. 

          Orgán ochrany prírody týmto vyzýva žiadateľa na zaplatenie správneho poplatku vo výške 100,- € podľa §8 ods.1 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) a podľa Sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 161, bod 2. Správny poplatok ste povinný uhradiť v lehote do 15 dní od doručenia tejto výzvy a v rovnakej lehote doručiť orgánu ochrany prírody kópiu dokladu o uhradení správneho poplatku.

          Správny poplatok je možné uhradiť podľa priloženého platobného predpisu niektorým z nasledujúcich spôsobov: bezhotovostným prevodom na účet v štátnej pokladnici, priloženou poštovou poukážkou, prostredníctvom Slovenskej pošty formou zakúpenia elektronického kolku, uhradením platobnou kartou alebo v hotovosti v automate na správne poplatky alebo do pokladne Okresného úradu Trenčín v pracovných dňoch počas úradných hodín.

          Poučenie: V prípade, že správny poplatok nebude v zákonnej lehote zaplatený, správny orgán konanie zastaví podľa ustanovení §9 zákona o správnych poplatkoch.

          Príloha pre žiadateľa: Platobný predpis na úhradu správneho poplatku

          Návrh dohody o miestnej príslušnosti podľa §7 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa §83 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov: orgán ochrany prírody navrhuje Okresnému úradu Žilina, a Okresnému úradu Banská Bystrica odborom starostlivosti o životné prostredie, oddeleniam ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, aby konanie viedol a rozhodnutie vydal Okresný úrad Trenčín aj na území ostatných krajov, nakoľko začal vo veci konať, ako prvý. Orgán ochrany prírody týmto zároveň žiada uvedené okresné úrady o písomný súhlas s dohodou o miestnej príslušnosti (prosíme zaslať obratom).

          Orgán ochrany prírody ďalej žiada všetky okresné úrady uvedené v rozdeľovníku tohto oznámenia o súčinnosť pri vyvesení tejto verejnej vyhlášky na svojej úradnej tabuli na dobu 15. dní. Po uplynutí uvedenej doby žiada o zaslanie potvrdenia o dátume vyvesenia a dátume zvesenia tejto verejnej vyhlášky na Okresný úrad Trenčín, OSŽP1.

 

Prílohy:

1) Kópia žiadosti

2) Kópia mapového podkladu

 

Ing. Jana Hurajová

vedúca odboru

 

Rozdeľovník:

Doručí sa elektronicky:

1) Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

2) Okresný úrad Žilina, OSŽP1, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

3) Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP1, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica

4) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSŽP, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

5) Okresný úrad Trenčín, OSŽP3, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

6) Okresný úrad Ilava, OSŽP, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

7) Okresný úrad Púchov, OSŽP, Štefánikova 820, 020 01 Púchov

8) Okresný úrad Považská Bystrica, OSŽP, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

9) Okresný úrad Bytča, OSŽP, Zámok 104, 014 01 Bytča

10) Okresný úrad Žilina, OSŽP3, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

11) Okresný úrad Čadca, OSŽP, Palárikova 91, 022 01 Čadca

12) Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, OSŽP, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto

13) Okresnú úrad Prievidza, OSŽP, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

14) Okresný úrad Partizánske, OSŽP, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske

15) Okresný úrad Žiar nad Hronom, OSŽP, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

16) Okresný úrad Žarnovica, OSŽP, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica 1

7) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

18) ŠOP SR, Správa CHKO Kysuce, U Tomali 1511, 020 01 Čadca

19) ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

 

Účastníci správneho konania a verejnosť:

Doručí sa verejnou vyhláškou na úradných tabuliach dotknutých okresných úradov, odborov starostlivosti o životné prostredie.

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava

11. Občianske združenie Iniciatíva stráže prírody, Líščie údolie 23, 841 05 Bratislava