hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2019/017885-002/Ba

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia KÚŽP/2009/00380-003 z 21. mája 2009 - upovedomenie o začatí správneho konania.

 

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 20. 05. 2019 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vo veci žiadosti spoločnosti KAROB, s. r. o., 958 45 Ješkova Ves 85, IČO 36 322 504.

           Predmetom správneho konania je predĺženie činnosti vykonávanej banským spôsobom – dobývanie vyhradeného ložiska stavebného kameňa – vápenitých dolomitov a piesčitých pieskovcov v DP Klížske Hradište na parcele C-KN 1104/3 v k. ú. Klížske Hradište do 31. 12. 2030 podľa § 13 ods. 2 písm. f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Dôvodom žiadosti je zostatok zásob vo výške 128 tis. m3, ktoré je možné vyťažiť a ktoré sa pre nedostatok odbytových možností nevyťažili v období rokov 2009 – 2018.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Jana Hurajová

vedúca odboru

 

Rozdeľovník

KAROB, s. r. o., 958 45 Ješkova Ves 85

Obec Veľký Klíž, 958 45 Veľký Klíž

ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie a Dunajské luhy, Samova 3, 949 01 Nitra

Okresný úrad Prievidza, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o. z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava

Iniciatíva stráže prírody, Líščie údolie 23, 841 05 Bratislava