hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2019/008837-002/BAL

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu v súvislosti so stavbou „TN Pobedim Zákostolná, VNK, TS, NNK, NNV„ - upovedomenie o začatí správneho konania

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 14. 02. 2019 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 v zastúpení poverenou osobou, spoločnosťou MČ Projekty, s. r. o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra, IČO 35 829 745

          Predmetom žiadosti je povolenie výnimky zo zakázaných činností a vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na vjazd a státie s motorovým vozidlom, na vydanie súhlasu na umiestnenie stavby a vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade v súvislosti s realizáciou stavby „TN Pobedim Zákostolná, VNK, TS, NNK, NNV“ v prírodnej pamiatke Brehové porasty Dubovej, v ktorej platí štvrtý stupeň ochrany prírody a v jej ochrannom pásme, v ktorom platí tretí stupeň ochrany prírody. Stavbou je dotknutý vodný tok Dubová, ktorý je súčasťou sústavy území európskeho významu NATURA 2000 ako SKUEV0564 Dubová, kde platí štvrtý stupeň ochrany prírody. V tejto súvislosti žiadateľ požiadal o posúdenie projektu vyššie citovanej stavby podľa § 28 zákona, ktoré nie je možné vydať podľa § 83 ods. 1 zákona v spoločnom konaní. Okresný úrad Trenčín ako orgán ochrany prírody v sídle kraja bude súčasne viesť samostatné konanie podľa § 28, v ktorom vydá odborné stanovisko či predložený projekt bude mať významný vplyv na územie NATURA 2000, alebo nie.

          Orgán ochrany prírody v sídle kraja vyzve žiadateľa na úhradu správneho poplatku vo výške 100,- eur podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa Sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 161, bod 2.

          Orgán ochrany prírody súčasne žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu CHKO Biele Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania podľa priložených podkladov a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody v lehote do 14 dní od doručenia tohto listu.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Jana Hurajová

poverená vedením odboru

 

Rozdeľovník

MČ Projekty, s. r. o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra

SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Obec Pobedim, 916 23 Pobedim 435

Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava

Iniciatíva stráže prírody, o. z. , Líščie údolie 23, 841 05 Bratislava