hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2019/008111-002/BAL

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na ošetrenie chráneného stromu Praznovská lipa v katastrálnom území Praznov - oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 07. 02. 2019 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Mesta Považská Bystrica (ďalej len „žiadateľ“) Odd. VaŽP/1993/2019/4653/EB1 z 05. 02. 2019, doručenej 07. 02. 2019. Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 49 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na ošetrenie chráneného stromu (CHS) Praznovská lipa, evidenčné číslo v štátnom zoznam S 439, rastúcej v areáli cintorína na parcele KN – C 84 vo vlastníctve mesta Považská Bystrica, list vlastníctva 270, v katastrálnom území Praznov.

          Predmetom ochrany je lipa malolistá (Tilia cordata Mill.) s obvodom kmeňa 517 cm, výškou 30 m, priemerom koruny 22 m a odhadovaným vekom 250 rokov, ktorá bola vyhlásená za chránený strom rozhodnutím OUŽP Považská Bystrica 481/1994-457.4 14. 03. 1994. Podľa žiadosti sa chránený strom neošetroval od roku 2005, kedy boli do koruny inštalované štyri dynamické väzby a je potrebný zdravotný rez a výnena dynamických väzieb. Ošetrenie bude vykonané odborne spôsobilou osobou – arboristom.

          Orgán ochrany prírody nariaďuje v súvislosti s uvedenou žiadosťou za účelom zistenia skutkového stav, objasnenia predmetu žiadosti a dohodnutia podmienok súhlasu nariaďuje ústne pojednávanie

 

dňa 19. februára (utorok) o 10,00 hod.

na Mestskom úrade Považská Bystrica

 

          Mestský úrad zároveň prosíme o poskytnutie priestorov na ústne pojednávanie. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 5 dní od doručenia tohto oznámenia alebo na ústnom pojednávaní.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

 

Ing. Jana Hurajová

poverená vedením odboru

 

Rozdeľovník

Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica

ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina S

lovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava

Iniciatíva stráže prírody, o. z. , Líščie údolie 23, 841 05 Bratislava