hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2019/007512-002 Aug

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania - žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností v Prírodnej pamiatke Mitická Slatina a v Prírodnej pamiatke Potok Machnáč.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 01. 02. 2019 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti spoločnosti EKOREM s.r.o., Kpt. Nálepku 1, 082 71 Lipany, IČO: 36 487 121, z 25. 01. 2019, žiadosť doručená na správny orgán dňa 01. 02. 2019. Predmetom konania je žiadosť o povolenie výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vjazd a státie s motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce a na výrub drevín v súvislosti s pravidelnou údržbou vonkajších elektrických vedení.

          Predmetom výrubu a orezávania budú porasty prirodzene zmladených krov a drevín, rastúcich v ochrannom pásme elektrovodov VN 258 a VVN 8740 na celej trase vedení. Trasa vedení VN 258 a VVN 8740 v katastrálnom území obce Trenčianske Mitice, prechádza pozemkami Prírodnej pamiatky Mitická Slatina, kde platí 4. stupeň ochrany prírody. Elektrovod VN 258 v katastrálnom území obce Motešice, pretína brehový porast územia Prírodnej pamiatky Potok Machnáč, kde platí 4. stupeň ochrany prírody.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Jana Hurajová

poverená vedením odboru

 

Rozdeľovník:

1) Ekorem s.r.o., kpt. Nálepku 1, 082 71 Lipany

2) Obec Motešice, Machnáčska 288, 913 26 Motešice

3) Obec Trenčianske Mitice 164, 913 22 Trenčianske Jastrabie

4) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

5) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava

11) Iniciatíva stráže prírody, Líščie údolie 23, 841 04 Bratislava