hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2019/007443-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

           Oznamujeme vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 31. januára 2018 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti firmy Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „žiadateľ“, kontaktná adresa: Banská 6279/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom) týkajúcej sa kosenia vodného rastlinstva a odstraňovania dnového sedimentu v lokalite Zelená voda, okres Nové Mesto nad Váhom.

           Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na zmenu stavu mokrade odstránením nánosov a odstránenia vodného rastlinstva obojživelným vozidlom Truxor DM 5045.

           Žiadateľ priložil k žiadosti potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 100 €, čím splnil podmienku žiadateľa ako právnickej osoby podľa § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 161, bod 2.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

 

Ing. Jana Hurajová

poverená vedením odboru

 

Doručí sa poštou

1) Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, Banská 6279/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

2) Mesto Nové Mesto nad Váhom, Mestský úrad, Čsl. armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom

3) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 2254/36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

4) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 1246/31, 914 41 Nemšová-Kľúčové

 

Doručí sa zverejnením na internete

5) Dubnická Environmentálna Skupina, o. z., Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

6) FSC Slovensko, o. z., Krivánska 6616/30, 974 11 Banská Bystrica-Sásová

7) Iniciatíva stráže prírody, o. z., Líščie údolie 86/23, 841 04 Bratislava-Karlova Ves

8) Lesoochranárske zoskupenie Vlk, o. z., Tulčík 310, 082 13 Tulčík

9) Občianske združenie Pre Prírodu, o. z., Mierové námestie 29/29, 911 01 Trenčín

10) OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU, o. z., Trhová 3450/54, 841 01 Bratislava-Dúbravka

11) PRALES, o. z., Odtrnovie 563, 013 22 Rosina

12) Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, o. z., Zelinárska 4942/4, 821 08 Bratislava-Ružinov

13) Slovenský rybársky zväz, o. z., Rada Žilina, Andreja Kmeťa 314/20, 010 01 Žilina

14) Tilia, o. z., Jilemnického 796/6, 015 01 Rajec

15) Združenie domových samospráv, o. z., P. O. Box 218, 850 00 Bratislava