hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/05922-2/BAL

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu a povolenie výnimky na organizovanie verejného turistického podujatia „Jilemnického jarná 25-ka“, a vyžiadanie odborných stanovísk od ŠOP SR.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 19.1. 2018 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Mesta Považská Bystrica (ďalej len „žiadateľ“) zn. 1153/2018/1414 zo 17.1. 2018, doručenej 19.1. 2018.

          Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasu podľa §13 ods.2 písm. k) a povolenie výnimky podľa §67 písm. h) zo zákazu podľa §16 ods.1 písm. a) v znení §15 ods.1 písm. a) v znení §14 ods.1 písm. e) a podľa §14 ods.1 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny na organizovanie verejného športového podujatia „Jilemnického jarná 25-ka“ v územiach s 2., 3. a 5. stupňom ochrany prírody v týchto chránených územiach a ich ochranných pásmach: Národná prírodná rezervácia Manínska tiesňava a jej ochranné pásmo, Prírodná rezervácia Kostolecká tiesňava a jej ochranné pásmo, Prírodná pamiatka Bosmany a jej ochranné pásmo, Chránená krajinná oblasť Strážovské, územie európskeho významu SKUEV 0275 Strážovské vrchy a Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy (SKCHVÚ028). Žiadateľ navrhuje organizovať uvedené podujatie 22.4. 2018. Trasa podujatia je navrhnutá verejných komunikáciách a po existujúcich turistických chodníkoch. Žiadateľ doložil k žiadosti mapku, popis trasy a organizačného zabezpečenia, ako aj písomné súhlasy vlastníkov (správcov, nájomcov) dotknutých pozemkov.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany týmto zároveň žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu CHKO Strážovské vrchy o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie na Okresný úrad Trenčín, OSŽP1, najneskôr do 8.2. 2018.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Príloha pre ŠOP SR:

1) Kópia žiadosti

2) Kópia mapky s navrhnutou trasou podujatia

3) Kópia popisu trasy a organizačného zabezpečenia

4) Kópie súhlasov vlastníkov dotknutých pozemkov

 

Rozdeľovník:

1. Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica

2. ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica

3. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava