hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/030279-2/SD

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 18. októbra 2018 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti Poľnohospodárskeho družstva Podlužany (ďalej len „žiadateľ“, adresa: PD Podlužany, 956 52 Podlužany), týkajúcej sa navýšenia objemu ťažby v lome Medzná dobývacieho priestoru (DP) Podlužany I.

           Predmetom žiadosti je povolenie výnimky zo zakázanej činnosti podľa § 67 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny a § 14 ods. 1 písm. j) uvedeného zákona na vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v lome Medzná na parcele vo vlastníctve žiadateľa KN-C č. 2049/2 (ostatná plocha) v k. ú. Podlužany, okres Bánovce nad Bebravou, ktorej časť sa nachádza v ochrannom pásme prírodnej rezervácie (PR) Ľutovský Drieňovec s tretím stupňom ochrany podľa § 14 uvedeného zákona. PR je súčasťou územia európskeho významu SKUEV0275 Kňaží stôl, no v dotknutom území nie je v ňom rezervácia zahrnutá a hranica ÚEV prechádza 300 m východnejšie.

          Predkladaný Plán otvárky, prípravy a dobývania v DP na obdobie od roku 2019 do vydobytia vyťažiteľných zásob stavebného kameňa (dolomit) predpokladá ročnú ťažbu do 200 000 t/rok s pravdepodobným ukončením ťažby v roku 2044 pri ročnej ťažbe 150 000 t.

          Žiadateľ priložil k žiadosti potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 100 €, čím splnil podmienku žiadateľa ako právnickej osoby podľa § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 161, bod 2.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk  (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa poštou

1) Poľnohospodárske družstvo Podlužany, 956 52 Podlužany

2) Združenie domových samospráv, P. O. Box 218, 850 00 Bratislava

3) Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

4) ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

 

Doručí sa zverejnením na internete

5) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

6) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

7) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

8) Lesoochranárske zoskupenie Vlk, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

9) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

10) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

11) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

12) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

13) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, 013 22 Rosina

14) Združenie domových samospráv, P. O. Box 218, 850 00 Bratislava

15) Iniciatíva stráže prírody, Líščie údolie 23, 841 05 Bratislava