hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/030145-002/BAL

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3,911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností v chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, v prírodnej rezervácii Hájnica, v prírodnej pamiatke Grúň, v prírodnej rezervácii Prepadlisko a v prírodnej pamiatke Drietomica v súvislosti s údržbou elektrovodu VN 295 - oznámenie o začatí správneho konania a vyžiadanie odborného stanoviska

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 18. 10. 2018 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti spoločnosti EKOREM s. r. o., so sídlom Kpt. Nálepku č. 1, 082 71 Lipany, IČO 36487121, zo dňa 12. 10. 2018, doručenej orgánu ochrany prírody 03. 05. 2016.

          Predmetom žiadosti je povolenie výnimky zo zákazu vjazdu a státia motorovým vozidlom podľa §15 ods.1 písm. a) v znení §13 ods.1 písm. a), podľa §14 ods.1 písm. a) v znení §13 ods.1 písm. a), podľa §13 ods.1 písm. a) a zo zákazu rúbať dreviny podľa §15 ods.1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s výrubom drevín v ochrannom pásme nadzemného elektrického vedenia VN 295 v častiach, ktoré prechádzajú Chránenou krajinnou oblasťou Biele Karpaty s 2. stupňom ochrany prírody, prírodnou rezerváciou Hájnica, prírodnou pamiatkou Grúň, prírodnou rezerváciou Prepadlisko a prírodnou pamiatkou Drietomica, v ktorých platí 4. stupeň ochrany prírody a v ich ochranných pásmach, v ktorých platí 3. stupeň ochrany prírody. Žiadateľ navrhuje vydanie rozhodnutia s platnosťou do 31.12. 2021. Spolu so žiadosťou žiadateľ zaslal zoznam motorových vozidiel, mapové podklady jednotlivých úsekov VN 295 a Poverenie od Západoslovenskej distribučnej, a. s., ktorá poveruje žiadateľa vykonávaním práv a povinností spojených s odstraňovaním a okliesňovaním stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

           Orgán ochrany prírody súčasne žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu CHKO Biele Karpaty podľa § 32 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o odborné stanovisko k predmetnej žiadosti.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

 Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník

EKOREM s.r.o., Kpt. Nálepku č. 1, 082 71 Lipany

Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSZP, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

Okresný úrad Trenčín, OSZP3, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o. z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava

Iniciatíva stráže prírody, Líščie údolie 23, 841 05 Bratislava