hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/027176-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 13. septembra 2018 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti obce Veľká Čausa (ďalej len „žiadateľ“, adresa: Obecný úrad č. 83, 971 01 Prievidza), týkajúcej sa ošetrenia oboch jedincov chránených stromov Lipy na cintoríne vo Veľkej Čausi, nachádzajúcich sa na parcele KN-C č. 1010 v k. ú. Veľká Čausa, okres Prievidza. Parcela je vo vlastníctve žiadateľa.

           Návrh na ošetrenie vyplynul zo záverov okresnej revízie CHS vykonanej 24. júla 2018 Okresným úradom Prievidza, odborom starostlivosti o životné prostredie. Predmetom žiadosti je ošetrenie oboch jedincov lipy veľkolistej (Tilia platyphyllos) na obecnom cintoríne. Na uvedený zásah je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 49 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). Ošetrenie líp bude spočívať v opílení suchých, poškodených a ohrozujúcich konárov menšieho priemeru vo vnútri korún a detailné preverenie stavu kmeňov sonografom.

          Žiadateľ je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od správneho poplatku. Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

           Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe po telefonickom dohovore.

 

 Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa poštou

1) Obec Veľká Čausa, Obecný úrad č. 83, 971 01 Prievidza

2) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

3) ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

 

Doručí sa zverejnením na internete

4) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

5) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

6) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

7) Lesoochranárske zoskupenie Vlk, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

8) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

9) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

11) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

12) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, 013 22 Rosina

13) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava

14) Iniciatíva stráže prírody, Líščie údolie 23, 841 05 Bratislava