hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/026386-2/DUR

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania k žiadosti COMENERG a.s. o výnimku zo zákazu vjazdu vozidlom do CHKO Malé Karpaty a CHKO Biele Karpaty pri výrube drevín v ochrannom pásme elektrických vedení + vyžiadanie odborných stanovísk od ŠOP SR.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 4.9. 2018 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti COMENERG a.s., so sídlom: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 34128417, (ďalej len žiadateľ).

          Predmetom konania je žiadosť o povolenie výnimky podľa §67 písm. h) zo zákazu podľa §13 ods.1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na vjazd a státie motorovým vozidlom v území s 2. stupňom ochrany prírody v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty v k.ú. Krajné, Hrachovište, Vaďovce, Hrušové, Horné Bzince, Nové Mesto nad Váhom, Dolné Srnie, Trenčianske Bohuslavice, Bošáca, Štvrtok, Haluzice, Melčice, Adamovské Kochanovce, Drietoma, Hanzlíková, Istebník, Orechové, Dolná Súča, Kľúčové, Ľuborča a Nemšová v súvislosti s plánovaným výrubom drevín v ochrannom pásme nadzemných elektrických vedení V495 a V496.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody ďalej žiada Štátnu ochrany prírody SR – Správu CHKO Malé Karpaty a Správu CHKO Biele Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania podľa územnej pôsobnosti a priložených podkladov a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 21.9. 2018.

 

Prílohy pre ŠOP SR:

1) Kópia žiadosti, včítane zoznamu vozidiel

2) Kópia poverenia č. 21/2018

3) Mapové prílohy – na CD nosiči

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1) COMENERG a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

2) ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra

3) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

4) Okresný úrad Myjava, OSŽP, Moravská 1, 907 01 Myjava

5) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSŽP, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

6) Okresný úrad Trenčín, OSŽP3, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava

11. Občianske združenie Iniciatíva stráže prírody, Líščie údolie 23, 841 05 Bratislava