hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/024709-002/Ba

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na vyznačenie cykloturistických trás v území európskeho významu SKUEV01380 Tematínske vrchy - oznámenie o začatí správneho konania

 

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 10. 08. 2018 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti Slovenského cykloklubu, Námestie slobody 1716/6, 921 01 Piešťany, IČO 34009388 z 07. 08. 2018 ( žiadosť bola doručená správnemu orgánu 10.08.2018).

          Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu na vyznačenie nových cykloturistických trás podľa § 13 ods. 2 písm. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v oblasti Považského Inovca, ktoré prechádzajú územím európskeho významu SKUEV 0380 Tematínske vrchy s druhým stupňom ochrany, ochranným pásmom PR Prieľačina s tretím stupňom ochrany a prírodnou pamiatkou Pseudoterasa Váhu so štvrtým stupňom ochrany. Predkladaný zámer nadväzuje na sieť už vybudovaných a vyznačených cykloturistických trás v oblasti Považského Inovca. Žiadateľ spolu so žiadosťou doložil doklad o úhrade správneho poplatku vo výške 100,- eur podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice, najneskôr do 15 dní od doručenia tohto oznámenia. V prípade, že sa niekto z účastníkov konania nechá zastupovať, je potrebné, aby sa zástupca preukázal písomným splnomocnením.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

          Podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov orgán ochrany prírody doručuje toto oznámenie verejnou vyhláškou, nakoľko nie všetci účastníci konania sú mu známi. Obec je povinná oznámenie vyvesiť na svojej úradnej tabuli najmenej po dobu 15 dní. Je potrebné, aby obec informovala písomne Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja o dátume vyvesenia a zvesenia oznámenia.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník

Slovenský cykloklub, Námestie slobody 1716/6, 921 01 Piešťany

Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska č. 31, 914 41

Lesné spoločenstvo Hlávky, pozemkové spoločenstvo, 916 35 Modrová 187

Lesná spoločnosť Lúka, pozemkové spoločenstvo, 916 33 Lúka č. 39

Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín

Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Smolenice, Trnavská 12, 919 04 Smolenice

Okresný úrad Nové mesto nad Váhom, OSZP, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

Okresný úrad Nové mesto nad Váhom, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

Obec Hôrka nad Váhom, Obecný úrad č. 225, 916 32

Obec Hrádok, Obecný úrad č. 149, 916 33

Obec Modrová, Obecný úrad č. 187, 916 35

Obec Lúka, Obecný úrad č. 205, pošta Hrádok, 916 33

Obec Stará Lehota, Obecný úrad č. 35, 916 35 Modrová