hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/022592-2/DUR

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Auto CT, s.r.o. o súhlas orgánu ochrany prírody na zmenu stavu mokrade Biela voda v k.ú. Mestečko + vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 11.7. 2018 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti spoločnosti Auto CT, s.r.o., IČO: 36825182, so sídlom: Záriečie 117, 020 52 Mestečko.

            Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa §6 ods.4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zmenu stavu mokrade vodného toku Biela voda v súvislosti so stavbou „Prístavba a nadstavba STK Mestečko“ na pozemkoch parc. č. 549/25, 549/41, 549/42 a 549/46 v katastrálnom území Mestečko. Jedná sa o územie s prvým stupňom ochrany prírody. Jedným zo stavebných objektov uvedenej stavby je aj stavebný objekt SO 07 – Stabilizácia svahu obslužnej komunikácie, ktorá má byť realizovaná v tesnej blízkosti vodného toku Biela voda.

           Orgán ochrany prírody týmto ďalej upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody ďalej žiada Štátnu ochrany prírody SR – Správu CHKO Strážovské vrchy o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania podľa priložených podkladov a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 31.7. 2018. Originál projektovej dokumentácie žiadame vrátiť späť spolu so stanoviskom.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Príloha pre ŠOP SR: Kópia žiadosti a originál projektovej dokumentácie

 

Rozdeľovník:

1) Auto CT, s.r.o., IČO: 36825182, Záriečie 117, 020 52 Mestečko

2) Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany

3) ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica

4) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava