hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/020386-2/DUR

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

podľa §50 ods.2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

 

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe projektu ochrany a návrhu programu starostlivosti o chránený areál Temešská skala, podaného 30.5. 2018 pod zn. ŠOP SR/826/2018 z 25.5. 2018 Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, so sídlom: Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica, podľa §50 ods. 1 a §54 odseky 5, 20 a 21 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“)

 

oznamuje zámer

vyhlásiť chránený areál Temešská skala

a informuje o návrhu programu starostlivosti o chránený areál Temešská skala

na obdobie rokov 2018 – 2047

 

          Navrhované chránené územie je podľa § 21 zákona o ochrane prírody a krajiny zaradené do kategórie chránený areál. Názov územia bol štandardizovaný rozhodnutím Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-101/2009 z 12.1.2009. Ochranné pásmo chráneného územia sa osobitne nenavrhuje.

 

A. Vymedzenie hraníc chráneného územia

          Navrhovaný chránený areál (ďalej len „CHA) Temešská skala sa nachádza v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnych územiach Temeš a Čavoj. Navrhovaný chránený areál má celkovú výmeru 165,9153 ha. Ochranné pásmo sa nenavrhuje. Navrhovaný CHA zasahuje do lesného hospodárskeho celku (ďalej len „LHC“) Nitrianske Rudno, lesného celku (ďalej len „LC“) Nitrianske Rudno s platnosťou programu starostlivosti o lesy (ďalej len “PSL“) na obdobie rokov 2015-2024. Navrhované hranice chráneného areálu sú zakreslené v mapovej prílohe č. 1 tohto zámeru.

 

B. Základné údaje

Súčasný stav

          Navrhovaný CHA Temešská skala sa prekrýva s existujúcim chráneným územím podľa § 17 ods. 1 zákona, prírodnou rezerváciou (ďalej len „PR“) Temešská skala, ktorá bola vyhlásená úpravou Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 466/1986-32 z 31.1.1986 s výmerou 57,9300 ha. Na jej území platí 5. stupeň ochrany. PR má zo zákona 100 m ochranné pásmo smerom von od hranice, v ktorom platí 3. stupeň ochrany prírody. Územie bolo zaradené do národného zoznamu území európskeho významu výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu (ďalej len „výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1“) pod označením SKUEV0127 Temešská skala s výmerou 165,11 ha, v ktorom platí 2., 3. a 5. stupeň ochrany prírody. Územie nie je súčasťou chráneného vtáčieho územia.

 

Návrh

          Navrhuje sa vyhlásenie CHA Temešská skala s celkovou výmerou 165,9153 ha. Vyhlásením CHA Temešská skala bude zrušená existujúca prírodná rezervácia Temešská skala včítane jej zákonného ochranného pásma.

           V CHA Temešská skala sa navrhuje zóna A s navrhnutým 5. stupňom ochrany prírody o výmere 58,3393 ha, zóna C s navrhnutým 3. stupňom ochrany prírody o výmere 24,8740 ha a zóna D s navrhnutým 2. stupňom ochrany prírody o výmere 82,7020 ha.

           Výnosom MŽP SR č. 3/2004-5.1 uvádzaná výmera územia 165,11 ha bola z dôvodu úpravy hraníc na parcelný stav (spresnenie hranice podľa katastra nehnuteľností) a zahrnutia ďalších zistených lokalít výskytu biotopu druhu európskeho významu popolavec dlholistý (Tephroseris longifolia subsp. moravica), zmenená na navrhovanú výmeru chráneného areálu 165,9153 ha.

 

Zdôvodnenie návrhu

          Predmetom ochrany navrhovaného CHA Temešská skala sú biotopy európskeho významu a biotopy druhov európskeho významu uvedené nižšie: Tr1.1 (6210*) Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s významným výskytom druhov čeľade Orchidaceae, Tr5 (6190) Suché a dealpínske travinnobylinné porasty, Lk1(6510) Nížinné a podhorské kosné lúky, Ra6 (7230) Slatiny s vysokým obsahom báz, Sk1(8210) Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou, Sk6 (8160*) Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni, Ls4 (9180*) Lipovo-javorové sutinové lesy, Ls5.1 (9130) Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, Ls5.2 (9110) Kyslomilné bukové lesy, Ls5.4 (9150) Vápnomilné bukové lesy, (* prioritný biotop európskeho významu – biotop, ktorý je na území EÚ ohrozený vymiznutím, za ktorého ochranu má EÚ osobitnú zodpovednosť).

          Predmet ochrany územia je oproti výnosu MŽP SR č. 3/2004-5.1 rozšírený o zistený výskyt biotopov európskeho významu Tr5 (6190) Suché a dealpínske travinnobylinné porasty, Sk1 (8210) Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou, Sk6 (8160*) Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni a lesných biotopov Ls4 (9180*) Lipovo-javorové sutinové lesy a Ls5.2 (9110) Kyslomilné bukové lesy.

           Predmetom ochrany je ďalej biotop druhu rastliny európskeho významu popolavec dlholistý (Tephroseris longifolia subsp. moravica), biotopy druhov živočíchov európskeho významu fuzáč alpský (Rosalia alpina), netopier obyčajný (Myotis myotis), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros) a biotop druhu živočícha národného významu jasoň červenooký (Parnassius apollo).

          V navrhovanom CHA sa ďalej vyskytujú biotopy národného významu ako aj ohrozené druhy rastlín a živočíchov uvedené v kapitole 1.4. v projekte ochrany zverejnenom na internetovej stránke www.sopsr.sk/chatemesskaskala/ 

 

 Odôvodnenie ochrany a určenie významnosti chráneného územia pre zachovanie predmetu ochrany:

          Územie navrhovaného CHA Temešská skala je súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Národný zoznam území európskeho významu bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 239/2004 zo dňa 17. marca 2004. Výnosom MŽP SR č. 3/2004-5.1 bolo zaradené ako navrhované územie európskeho významu pod označením SKUEV0127 Temešská skala. Rozhodnutím Komisie 2008/218/ES z 25. januára 2008, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín (ďalej len „smernica o biotopoch“) prijíma prvý aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v alpskom biogeografickom regióne bolo predmetné územie zaradené do tohto regiónu.

           Vyhlásením CHA Temešská skala sa vytvorí legislatívny základ pre zabezpečenie ochrany biotopov európskeho významu v časti európskej sústavy Natura 2000 a pre zachovanie alebo zlepšenie biologickej diverzity na miestnej úrovni. Spolu s ďalšími územiami navrhnutými do tejto sústavy vytvára podmienky pre naplnenie jej hlavného cieľa, budovania Natura 2000, ktorým je zachovanie prírodného dedičstva, významného nielen pre príslušný členský štát, ale pre Európsku úniu ako celok. Územie tak prispieva k zabezpečeniu ochrany najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov. Zabezpečenie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov nevylučuje hospodárske aktivity v územiach, pokiaľ tento priaznivý stav nenarušujú, ak sa vykonávajú so zákonom o ochrane prírody a krajiny a so schváleným programom starostlivosti o CHA Temešská skala..

           Jadrom územia je už existujúca prírodná rezervácia Temešská skala, v ktorej platí prísny režim ochrany od roku 1986. V území sa zachovala mozaika kvetnatých a vápnomilných bučín, v južnej časti územia ich dopĺňajú sutinové lesy, vyskytujúce sa na sutinových svahoch pod dominantným skalnatým masívom kóty Temešská skala. Lesné spoločenstvá dopĺňajú v celom území aj kyslomilné bučiny. Ponechanie biotopov na prirodzený vývoj vytvára nenarušené prírodné podmienky. Stromy tak môžu dosahovať značné dimenzie a vysoký fyzický vek. Charakterizuje ich rôzny zdravotný stav a dotvárajú prirodzenú zložku biotopu vo forme vzácnych a odumretých stromov, prípadne mŕtveho dreva ponechaného v rámci územnej ochrany na prirodzený rozklad, čím výrazne prispievajú k vysokej biodiverzite územia. Severnú časť územia charakterizuje mozaika nelesných biotopov, ktoré sú pozostatkom tradičného využívania územia vo forme kosenia a pastvy. Zároveň sú biotopmi vzácnych rastlinných druhov. Skalné biotopy a priľahlé lúky s vhodným druhovým zložením vytvárajú špecifické podmienky biotopu pre rozmnožovanie a prežívanie druhu jasoň červenooký (Parnassius apollo).

 

C. Situačný náčrt

Situačný náčrt sa nachádza v prílohe č.2 tohto zámeru a tiež v kapitole 8.2.1. v projekte ochrany, na internetovej stránke: www.sopsr.sk/chatemesskaskala/ 

 

 D. Súpis parciel a vlastnícke vzťahy

Parcely registra KN-C k.ú. Čavoj: 63, 64, 65, 810/1 časť, 810/6 časť, 812 časť, 814, 874, 883, 896, 927/1, 928/1, 928/2, 929/1, 929/2, 930, 931, 937, 938, 940, 941, 942/1, 942/2, 943/1, 943/2, 944/1, 944/2, 950, 951, 954, 960, 961/1, 973, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983/1, 983/2, 984/1, 984/2, 985, 986, 987, 989, 990/1, 990/2, 991/1, 991/2, 992/1, 992/2, 993, 994, 995/1, 995/2, 996, 997, 998, 1001/1, 1002/2, 1003, 1004, 1063, 1064, 1067/1, 1067/2, 1067/3, 1067/4, 1067/5, 1067/6, 1067/7, 1067/8, 1067/9, 1067/10, 1067/11, 1067/12, 1067/13, 1074/2, 1075, 1090, 1093, 1094, 1096, 1103, 1104, 1105, 1119/1, 1119/2, 1128/2, 1142/1, 3078, 3079, 3080/2, 3084/2, 3094/2, 3095, 3096, 3097, 3098/2, 3126, 3127, 3128/1, 3128/2, 3131, 3159/4,

Parcely registra KN-E k.ú. Čavoj: 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898/1, 898/2, 938, 939, 952, 953, 953, 945, 946, 949, 955, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 970, 967, 968, 969, 971, 972, 973, 974, 975, 985, 987/1, 988, 998, 999, 1066/1, 1066/2, 1069/2, 1070/2, 1073/3, 1073/4, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1114, 1126, 1127, 1128, 1132, 1133, 1134, 1135, 1138, 1140, 1135, 1139, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 3125,

Parcely registra KN-C k.ú. Temeš: 322, 327, 337, 340/1, 342/1, 342/2, 342/3, 343, 344,

Parcely registra KN-E k.ú. Temeš: 322, 323, 326, 329, 330, 333, 334/1, 334/2, 334/3, 335/1, 335/2, 335/3, 338, 339, 328, 331, 332, 336/1, 336/2, 336/3, 337, 340/1, 340/2, 341, 348, 349, 350/3,

Zoznam dotknutých pozemkov podľa registra C-KN a registra E-KN, ako aj zoznam vlastníkov pozemkov sa nachádza v kapitole 8.3.1. v projekte ochrany na internetovej stránke: www.sopsr.sk/chatemesskaskala/ 

 

E. Podmienky ochrany

           V CHA Temešská skala sa navrhuje zóna A o výmere 58,3393 ha, v ktorej je navrhnutý 5. stupeň ochrany prírody, zóna C o výmere 24,8740 ha, v ktorej je navrhnutý 3. stupeň ochrany prírody a zóna D o výmere 82,7020 ha, v ktorej je navrhnutý 2. stupeň ochrany prírody. Navrhované stupne ochrany zodpovedajú doterajšiemu stavu – stupňom ochrany, ktoré boli stanovené v predbežnej ochrane územia vo výnose MŽP SR č. 3/2004-5.1.

           Podrobný popis zakázaných činností a činností, na ktoré sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody je podrobne uvedený v ustanoveniach §6, §7a, §7b, §13, §14, §16 a §29 zákona o ochrane prírody a krajiny, ako aj v kapitole 4 v projekte ochrany na internetovej stránke: www.sopsr.sk/chatemesskaskala/  

           Mapa navrhovaných stupňov ochrany prírody je v prílohe č. 3 tohto zámeru a tiež v kapitole 8.8. v projekte ochrany na internetovej stránke: www.sopsr.sk/chatemesskaskala/

 

F. Ochranné pásmo.

Ochranné pásmo chráneného areálu Temešská skala sa nebude vyhlasovať.

 

G. Možnosti riešenia spôsobu a určenia výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania dotknutých pozemkov

          Predkladateľ zámeru nepredpokladá zväčšenie rozsahu obmedzenia bežného obhospodarovania dotknutých pozemkov nad doteraz platný stav. Ak by však napriek tomu došlo v obmedzeniu, je možné nárok na náhradu riešiť podľa ustanovení §61 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny týmito spôsobmi:

a) zámena pozemku za iný vhodný pozemok vo vlastníctve štátu, ak je možná (§ 61a),

b) nájom pozemku (§ 61b),

c) výkup pozemkov do vlastníctva štátu (§ 61c),

d) zmluvná starostlivosť (§ 61d) alebo

e) finančná náhrada (§ 61e).

           Vyčíslenie predpokladanej výšky finančných prostriedkov na zabezpečenie finančnej náhrady a náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania zámenou, výkupom nájmom a zmluvnou starostlivosťou je podrobnejšie v kapitole 6 v projekte ochrany na internetovej stránke: www.sopsr.sk/chatemesskaskala/ 

 

 H. Návrh programu starostlivosti o chránený areál Temešská skala

          Program starostlivosti o CHA Temešská skala na obdobie rokov 2018 – 2047 je dokumentáciou ochrany prírody a krajiny vypracovanou podľa §54 zákona o ochrane prírody a krajiny na zabezpečenie dlhodobej priebežnej starostlivosti o chránené územie spravidla na obdobie 30 rokov. Sú v nej určené ciele starostlivosti a opatrenia na ich dosiahnutie, ako aj zásady využívania územia vo vzťahu k jednotlivým odvetviam ľudskej činnosti. Predpokladaný termín schválenia navrhovaného programu starostlivosti je 30.9. 2018.

          Program starostlivosti bude schválený Okresným úradom Trenčín, odborom starostlivosti o životné prostredie, ako orgánom ochrany prírody s dodatkom, že nadobudne účinnosť až po tom, ako nadobudne účinnosť Nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Temešská skala.

           Návrh členenia CHA Temešská skala na ekologicko – funkčné priestory, ciele programu starostlivosti, ako aj navrhnuté opatrenia sú uvedené v kapitole 3 v návrhu programu starostlivosti.

           Celý návrh programu starostlivosti o CHA Temešská skala je zverejnený na internetovej stránke www.sopsr.sk/chatemesskaskala /

           Mapka členenia CHA Temešská skala na ekologicko - funkčné priestory sa nachádza v prílohe č. 4 tohto zámeru.

 

I. Poučenie v súvislosti s týmto zámerom

           Podľa §50 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny je obec povinná do 15 dní od doručenia zámeru informovať o ňom verejnosť vo svojom územnom obvode a umožniť nahliadnutie doň na obvyklom mieste, najmä na úradnej tabuli najmenej po dobu 15 dní.

          Vlastník, správca a nájomca dotknutého pozemku, obec a dotknutý orgán štátnej správy má právo najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia zámeru alebo jeho verejného oznámenia podať k nemu písomné pripomienky orgánu ochrany prírody. Vlastník dotknutého pozemku má právo v tej istej lehote sa vyjadriť k možnosti riešenia spôsobu a určenia výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa § 61 ods. 1 písm. a) až d). Orgán ochrany prírody je povinný najneskôr do 30 dní pripomienky prerokovať s tým, kto ich podal; ak ide o vyjadrenie k možnosti riešenia spôsobu a určenia výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania, orgán ochrany prírody je povinný prerokovať toto vyjadrenie najneskôr do 60 dní a v prípade súhlasu vlastníka s navrhovaným spôsobom poskytnutia náhrady vyzvať ministerstvo alebo ním poverenú organizáciu ochrany prírody, alebo správcu majetku štátu dotknutých navrhovaným spôsobom náhrady, aby s vlastníkom prerokovali podmienky poskytnutia náhrady a v prípade dohody s ním uzavreli zmluvu o budúcej zmluve o poskytnutí náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa § 61a až 61d zákona o ochrane prírody a krajiny.

           §50 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny vlastník, správca a nájomca pozemku, ktorí sú dotknutí podmienkami ochrany určenými v zámere, sú povinní odo dňa oznámenia zámeru až do vyhlásenia časti prírody za chránenú bezodkladne informovať o plánovaných činnostiach, ktoré môžu byť v rozpore s podmienkami ochrany určenými v zámere. Ak to vyžaduje záujem ochrany prírody a krajiny, môže orgán ochrany prírody rozhodnúť o určení podmienok na vykonávanie tejto činnosti alebo ju zakázať. Tieto podmienky platia najdlhšie do vyhlásenia časti prírody a krajiny za chránenú. Ak v dôsledku určenia podmienok vykonávania činnosti alebo jej zákazu dochádza k obmedzeniu bežného obhospodarovania, vzniká nárok na finančnú náhradu podľa § 61e prvým dňom po právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochranu prírody.

            Písomné pripomienky k návrhu Programu starostlivosti o CHA Temešská skala na roky 2018 – 2047 je možné doručiť na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín najneskôr do 31.07. 2018.

             Návrh programu starostlivosti, ako aj podané písomné pripomienky k nemu prerokuje orgán ochrany prírody podľa §54 ods.20 a ods.21 so známymi vlastníkmi, správcami a nájomcami pozemkov, ako aj s občianskymi združeniami, ktoré podali pripomienky najneskôr 30 dní pred predpokladaným termínom jeho schválenia.

 

Prílohy

1) Mapa navrhovaných hraníc CHA Temešská skala

2) Situačný náčrt navrhovaného CHA Temešská skala

3) Mapa navrhovaných stupňov ochrany prírody v CHA Temešská skala

4) Mapa návrhu členenia CHA Temešská skala na ekologicko - funkčné priestory

 

Rozdeľovník

1) Obec Temeš, 972 29 Temeš 140

2) Obec Čavoj, 972 29 Čavoj 86

3) Združenie urbáru v Čavoji, pozemkové spoločenstvo, 972 29 Čavoj 86

4) Urbár, pozemkové spoločenstvo Temeš, Temeš 104, 972 29 Čavoj

5) Lesy SR, š. p., OZ Prievidza, Švéniho 7, 971 53 Prievidza

6) Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Čavoj, 972 29, Čavoj 21

7) Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

8) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

9) ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

10) Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica

11) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

12) Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, Mariánska 6, 971 01 Prievidza

13) Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

14) Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej č. 10, 971 22 Prievidza

15) vlastníci pozemkov – verejnou vyhláškou

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru