hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/011188-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 7. marca 2018 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti Lesov Slovenskej republiky, š. p., Odštepného závodu Trenčín (kontaktná adresa: Hodžova 38, 911 52 Trenčín), č. 11490/204/2018 z 5. marca 2018 vo veci vybudovania cyklotrasy vedúcej masívom Veľkej Javoriny a Jelenca v Bielych Karpatoch.

           Predmetom konania je vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) k návrhu projektu „Cyklotrasa Krivobučková“, ktorá je navrhnutá na území Natura 2000 – územia európskeho významu SKUEV0367 Holubyho kopanice. Podľa predloženej dokumentácie ide o trasovanie po lesných pozemkoch v správe žiadateľa na parcelách KN-C č. 11571, 11579/1, 11575/2 a 11574/1 v katastrálnom území Lubina, okres Nové Mesto nad Váhom, a KN-C č. 3422/1, 3423, 3424/1 a 3427 v k. ú. Horné Bzince, okres Nové Mesto nad Váhom.

          Navrhovaná trasa prechádza územia európskeho významu SKUEV0367 Holubyho kopanice a Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, kde platí druhý stupeň ochrany podľa § 13 zákona o ochrane prírody a krajiny. Trasa sčasti prechádza i ochranným pásmom prírodnej rezervácie Veľká Javorina, kde platí tretí stupeň ochrany podľa § 14 uvedeného zákona, zasahuje do regionálneho biocentra RBc 44 Javorina v rámci regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES), ktorý bol schválený v ÚPN VÚC TSK.

          Odborné stanovisko určí významnosť vplyvu na územie sústavy chránených území Natura 2000 a určí, či je potrebné predkladaný projekt posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

          Na vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny sa nevzťahuje uhradenie správneho poplatku podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk  (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa poštou

1) Lesy Slovenskej republiky, š. p., Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín

2) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

3) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

 

Doručí sa zverejnením na internete

4) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

5) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

6) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

7) Lesoochranárske zoskupenie Vlk, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

8) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

9) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

11) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

12) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22

13) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava