MŽP SR

OU-TN-OSZP1-2018/009131-002/BAL

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o predĺženie výkonu činnosti povolenej rozhodnutím OU-TN-OSZP1-2015/024160 – 9 z 12. 10. 2015, ktorým bol udelený súhlas na zmenu stavu mokrade - oznámenie o začatí správneho konania

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 04. 10. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti Obce Mníchová Lehota, Obecný úrad č. 90, 913 21 Trenčianska Turná IČO 00311774 z 12. 02. 2018 a doručenej na náš úrad dňa 16. 02. 2018.

          Predmetom konania je predĺženie výkonu činnosti povolenej rozhodnutím OU-TN-OSZP1-2015/024160 – 9 z 12. 10. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť 03. 11. 2015. Uvedeným rozhodnutím bol žiadateľovi vydaný súhlas na zmenu stavu mokrade podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súvislosti s úpravou Rígeľského potoka, bezmenného prítoku Turnianskeho potoka a úpravu Rakoveckého potoka vrátane vodnej nádrže na Rakoveckom potoku.

          Podľa § 89 ods. 2 zákona výkon činnosti povolenej rozhodnutím možno na návrh účastníka konania predĺžiť ak sú splnené súčasne uvedené podmienky:

a) s tým súhlasia ostatí účastníci konania,

b) nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich na vydanie rozhodnutia,

c) účastník konania požiadal o predĺženie najneskôr 30 dní pred ukončením jeho platnosti,

d) nie sú splnené podmienky na zmenu alebo zrušenie rozhodnutia podľa § 89 ods. 1 zákona,

e) nie je to v rozpore so záujmami prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

           Orgán ochrany prírody žiada Štátnu ochranu prírody SR, Správu Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu žiadosti a o jeho doručenie najneskôr do 14- tich dní od doručenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

 

Rozdeľovník

Obec Mníchová Lehota, Obecný úrad č. 90, 913 21 Trenčianska Turná

SVP, š.p., o. z. Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Lesy SR, OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín

Okresný úrad Trenčín, OSZP 3, Hviezdoslavova 3 , 911 01 Trenčín

Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska č. 31, 914 41 Nemšová

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o. z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava