hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/008262-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 6. februára 2018 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Márie Martinkovej (ďalej len „žiadateľ“, adresa: Drietoma 672, 913 03 Drietoma) týkajúcej sa spriechodnenia prístupovej cesty na pozemok v súkromnom vlastníctve.

          Predmetom žiadosti je povolenie výrubu stromu na pravobrežnom pozemku vodného toku Drietomica v časti Holbové na hranici parciel KN-C č. 2231 a 3501/1 v katastrálnom území Drietoma, okres Trenčín. Na liste vlastníctva 1871 k parcele KN-C č. 2231 bol povolený vklad zriadenia vecného bremena v prospech vlastníka na právo prechodu a prejazdu cez uvedený pozemok k parcele KN-C č. 2232. Dôvodom výrubu je zabezpečenie prístupovej cesty k súkromnému pozemku na predmetnej parcele. Dotknuté územie je súčasťou prírodnej pamiatky (PP) Drietomica, kde platí štvrtý stupeň ochrany prírody podľa § 15 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). Ochranné pásmo PP je stanovené podľa § 17 ods. 8 zákona o ochrane prírody a krajiny na 60 m von od jej hranice a platí v ňom tretí stupeň ochrany v zmysle § 14 uvedeného zákona.

          Podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny je na území so štvrtým stupňom ochrany zakázané rúbať dreviny a je tu potrebné udelenie výnimky zo zakázaných činností podľa § 67 písm. h) uvedeného zákona.

          Žiadateľ priložil k žiadosti potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 10 €, čím splnil podmienku žiadateľa ako fyzickej osoby podľa § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 160, bod 1.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe po telefonickom dohovore. Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa poštou

1) Mária Martinková, Drietoma 672, 913 03 Drietoma

2) Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia stredného Váhu II, Nábrežie I. Kraska 834/3, 921 80 Piešťany

3) Obec Drietoma, Obecný úrad č. 29, 913 03 Drietoma

4) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

5) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

 

Doručí sa zverejnením na internete

6) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

7) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

8) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

9) Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

10) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

11) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

12) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

13) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

14) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22

15) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava