hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/032800-002/BAL

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na výskum a povolenie výnimky zo zakázaných činností v prírodnej rezervácie Vršatské hradné bralo - upovedomenie o začatí správneho konania a žiadosť o odborné stanovisko.

 

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 18. 10. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti Prírodovedeckej fakulty, Ústavu botaniky a zoologie Masarykovej univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká republika, IČ 00216224, z 13.10.2017, doručená 18. 10. 2017. 

          Predmetom konania je vydanie súhlasu na výskum podľa § 56 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a povolenie výnimky na vjazd a státie s motorovým vozidlom podľa § 13 ods. 1 písm. a) a § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona v území s druhým a tretím stupňom ochrany prírody a na pohyb mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka podľa § 14 ods. 1 písm. c) a § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona v území s tretím a štvrtým stupňom ochrany prírody. Dotknuté chránené územie je prírodná rezervácia Vršatské hradné bralo, v ktorej platí štvrtý stupeň ochrany prírody, jej ochranné pásmo, v ktorom platí tretí stupeň ochrany prírody a územie Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, v ktorej platí druhý stupeň ochrany prírody. Žiadateľ podáva svoju žiadosť v súvislosti s výskumom „Vztahy mezi člověkem, klimatem a vegetací v předindustriální krajině na ruznych prostorových meřítcích“. Výskum by mal prebiehať počas 2 – 3 dní v období od 01. 03. 2018. do 01. 12. 2019. Spôsob odobratia vzoriek ako aj ďalšie podrobnosti o navrhovanej činnosti sú uvedené v žiadosti, ktorá tvorí prílohu tohto oznámenia.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          Orgán ochrany prírody žiada Štátnu ochranu prírody SR, Správu Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu žiadosti.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník

Masarykova univerzita, Ústav botaniky a zoologie, Prírodovedecká fakulta , Kotlářská 2, 611 37 Brno,

Česká republika Urbár Vršatské Podhradie, pozem. spoločenstvo, 018 52 Vršatské Podhradie č. 63

Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica, Orlové 300, 017 01 Považská Bystrica

Obec Vršatské Podhradie, Obecný úrad č. 54, 018 52 Pruské

ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, Ilava