hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/031606-002/Ba

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu na usporiadanie verejnosti prístupného športového podujatia – cyklistický závod Blinduro 2017 Valašsko - upovedomenie o začatí správneho konania

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 05. 10. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti Polis z. s. , Na Jarově 48, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČ 67675786, zastúpenej predsedom Zdeňkom Pólom z 05. 10. 2017.

          Predmetom konania je vydanie súhlasu na usporiadanie verejnosti prístupného športového podujatia – cyklistický závod Blinduro 2017 Valašsko v dňoch 21. – 22. 10. 2017 za hranicami zastavaného územia obce mimo športových a rekreačných areálov na to určených podľa § ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a povolenie výnimky na vjazd a státie s bicyklom za hranicami zastavaného územia obce mimo cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona. Žiadateľ uvádza kapacitu závodu maximálne 300 osôb. Trasa preteku povedie územím Chránenej krajinnej oblasti Kysuce po pozemkoch Mestských lesov Považská Bystrica v katastrálnych územiach prevažne Horná Maríková, čiastočne Papradno a Lazy pod Makytou. Trasa vedie z Českej republiky po štátnej hranici na Portáš, Stolečný vrch do lokality Ráztoka a v okolí kóty Malý Javorník po modrej a zelenej späť na územie Českej republiky. Žiadateľ spolu so žiadosťou predložil potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 100,- eur podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa Sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 161, bod 2., súhlas vlastníka dotknutých pozemkov OP-307-2017 z 05. 09. 2017 podľa § 82 ods. 2 zákona a súhlasné stanovisko Štátnej ochrany prírody SR – Správy CHKO Kysuce CHKOKY/2017/356-001/IP z 27. 9. 2017 s určenými podmienkami (maximálny počet 200 pretekárov, zodpovednosť za likvidáciu odpadkov po skončení pretekov a pohyb pretekárov iba po vyznačenej trase).

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

          Okresný úrad Trenčín bude v správnom konaní rozhodovať aj vo veci vydania súhlasu podľa §13 ods. 2 písm. k) zákona ako kompetenčne najvyšší orgán ochrany prírody, v ktorej by inak rozhodoval Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

Rozdeľovník

Polis z. s. , Na Jarově 48, 130 00 Praha 3, Česká republika

Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. Považské Podhradie 333 , 017 04 Považská Bystrica

ŠOP SR, Správa CHKO Kysuce, U Tomali 1511, 022 01 Čadca

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava