hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/030346-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

           Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 21. 9. 2017 správne konanie na základe žiadosti Milana Gozoru (ďalej len „žiadateľ“, adresa: Kalinčiakova 300, 905 01 Senica), ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

            Predmetom konania podľa § 89 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrany prírody a krajiny“) je žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-TN-OSZP1-2014/029181-3/SD z 10. decembra 2014. Uvedeným rozhodnutím bola povolená výnimka zo zakázaných činností podľa § 67 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny zo zákazu vjazdu motorovým vozidlom v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) uvedeného zákona za hranicami zastavaného územia obce v k. ú. Lubina na území s 2. stupňom ochrany v CHKO Biele Karpaty. Žiadosť bola zdôvodnená účasťou v Slovenskej portejblovej lige (rádioamatérske merania), čo zahrňuje 4 vysielania v kalendárnom roku. Predmetná lokalita zahrňuje úsek cesty medzi Holubyho chatou a vysielačom Veľká Javorina.

          Prvotné rozhodnutie č. KÚŽP/2012/311/2100/SD z 27. 06. 2012 (právoplatné dňa 12. 07. 2012) bolo vydané na dobu určitú, s platnosťou do 30. 12. 2013. Platnosť rozhodnutia bola následne predĺžená rozhodnutiami č. OU-TN-OSZP1-2013/00472-3/SD zo 04. 12. 2013 (právoplatné 30. 12. 2013) do 31. 12. 2014 a č. OU-TN-OSZP1-2014/029181-3/SD z 10. 12. 2014 (právoplatné 30. 12. 2014) do 31. 12. 2017. Žiadosť k opätovnému predĺženiu platnosti rozhodnutia bola na náš úrad doručená 21. septembra 2017, čím bola splnená časová podmienka na predĺženie rozhodnutia podľa § 89 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk  (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa poštou

1) Obec Lubina, Obecný úrad č. 56, 916 12 Lubina

2) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

3) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Doručí sa zverejnením na internete

4) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

5) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

6) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

7) Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

8) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

9) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

11) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

12) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22 13) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava