hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/029792-2/SD

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 

Vec

Program starostlivosti o chránený areál Čachtické Karpaty - oznámenie o začatí schvaľovania dokumentácie ochrany prírody

 

            Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti Štátnej ochrany prírody SR (list č. ŠOP SR/1019/2017 zo 16. 06. 2017, adresa: Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica) oznamuje začatie schvaľovania dokumentácie ochrany prírody podľa § 67 písm. c) bod 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“).

           Predmetom schvaľovania je program starostlivosti o chránený areál (CHA) Čachtické Karpaty ako dokumentu starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny podľa § 54 ods. 2 písm. b), ods. 4 písm. a) a ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny.

           Navrhovaný chránený areál Čachtické Karpaty sa nachádza v Trenčianskom kraji, v okrese Nové Mesto nad Váhom, v k. ú. Čachtice, Častkovce, Hrachovište a Višňové.

           Chránený areál sa na 100 % prekrýva s územím, ktoré je súčasťou európskej sústavy chránených území (Natura 2000). Výnosom MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu (ďalej len „výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1“) bolo územie zaradené ako územie európskeho významu (ÚEV) pod označením SKUEV0103 Čachtické Karpaty. Navrhované ÚEV schválila Európska komisia, 25. januára 2008 bolo vydané rozhodnutie Komisie ES K(2008)271, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín prijíma zoznam ÚEV v alpskom biogeografickom regióne, ktorého súčasťou je aj toto územie.

           Na území CHA Čachtické Karpaty sú vyčlenené dve zóny (B a D) s príslušným stupňom ochrany, kde zóna B zodpovedá prekryvu navrhovaného chráneného areálu s existujúcimi chránenými územiami národnej siete (4. stupeň ochrany – národná prírodná rezervácia Čachtický hradný vrch a prírodná rezervácia Plešivec) a zóna D druhému stupňu doterajšej predbežnej ochrany územia. Hranica zóny D (2. stupeň ochrany) je navrhnutá podľa hranice územia definovanej výnosom MŽP SR č. 3/2004-5.1 s jej aktualizáciou na dostupný parcelný stav.

          Celková výmera CHA je 704,6289 ha, ochranné pásmo územia nie je vymedzené.

          Chránené územie zložené z dvoch častí sa rozprestiera južne od toku Jablonka, ktorý preteká oblúkovitou dolinou až po juhozápadnú hranicu katastrálneho územia obce Hrachovište a súčasne aj po SZ hranicu k. ú. Častkovce, resp. medzi vrcholmi Salášky (450 m n. m.) a Drieňovica (454 m n. m.). Severnú hranicu územia lemuje Myjavská pahorkatina a južnú Podunajská pahorkatina resp. Podmalokarpatská pahorkatina. Prvá časť územia pri toku Jablonka má najvyšší vrchol Bakalár (426 m n. m.) a v druhej južnej časti dominuje vrchol Veľký Plešivec (484 m n. m.). Nadmorská výška celého územia varíruje medzi kótami cca 210 až 484 m n. m.

          Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu Ls3. Teplomilné submediteránne dubové lesy (91H0*), Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy (9180*), Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy (9150), Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (6210*), Tr5 Suché a dealpínske travinnobylinné porasty (6190) a biotopov druhov európskeho významu: klinček včasný Lumnitzerov (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri), spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria), priadkovec trnkový (Eriogaster catax), ohniváčik veľký (Lycaena dispar).

          Prioritným záujmom ochrany prírody v území je zachovanie, resp. dosiahnutie priaznivého stavu uvedených biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany územia.

          Citlivo riadeným manažmentom s úpravou termínov regulačných zásahov je možné zabezpečiť aj vhodné podmienky pre existenciu ďalších osobitne chránených druhov rastlín a živočíchov, predovšetkým motýľov – modráčik Rebelov (Maculinea rebeli), modráčik čiernoškvrnitý (Maculinea arion), jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne), rastlinných druhov z čeľade Orchidaceae a sysľa pasienkového (Spermophillus citellus).

         Pre potrebu vhodného manažmentu chráneného areálu boli vyčlenené nasledovné ekologicko-funkčné priestory (EFP), pričom každý z nich má navrhnuté špecifické opatrenia:

          Zóna B (4. stupeň ochrany) Zóna B je vymedzená na území pôvodnej NPR Čachtický hradný vrch a PR Plešivec.

          Do zóny patria nasledovné EFP:

EFP1 (časť) Xerotermné travinno-bylinné porasty

EFP2 (časť) Mezofilné lúky

EFP3 (časť) Ostatné trávnaté porasty

EFP4 (časť) Kroviny

EFP5 (časť) Antropogénne plochy

EFP7 (časť) Lesné porasty s prevahou nepôvodných drevín

          Výmera zóny B je 108,281 ha.

          Zóna D (2. stupeň ochrany)

          Zóna D je vymedzená prevažne na lesných pozemkoch.

          Do zóny patria nasledovné EFP:

EFP1 (časť) Xerotermné travinno-bylinné porasty

EFP2 (časť) Mezofilné lúky

EFP3 (časť) Ostatné trávnaté porasty

EFP4 (časť) Kroviny

EFP5 (časť) Antropogénne plochy

EFP6 Lesné porasty s prirodzeným drevinovým zložením

EFP7 (časť) Lesné porasty s prevahou nepôvodných drevín

          Výmera zóny D je 596,3479 ha.

           Pre jednotlivé EFP boli stanovené nasledovné ciele starostlivosti:

          Hlavný (strategický) cieľ:

          Hlavným (strategickým) cieľom v území je zlepšenie a udržiavanie priaznivého stavu biotopov a druhov európskeho významu, ktoré sú predmetmi ochrany CHÚ, vrátane zlepšenia a udržania priaznivého stavu ostatných biotopov a druhov európskeho významu, vyskytujúcich sa v území a zachovanie druhovej diverzity v území.

          Vedľajšie (operatívne) ciele:

1. Udržať, resp. zlepšiť stav nelesných biotopov Tr1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží s výskytom vstavačovitých (6210*), Pi5 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110*), podľa hodnotenia v SDF a biotopu Tr5 Suché a dealpínske travinnobylinné porasty (6190) podľa hodnotenia priaznivého stavu biotopu na lokalite (zo stavu B do stavu A) – EFP 1.

2. Zlepšiť stav lesného biotopu Ls3.1 Teplomilné submediteránne lesy (91H0*) podľa stavu hodnotenia v SDF zo stavu B do stavu A, biotopu Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy (9180*) zo stavu C do stavu B, biotopu Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy (9150) zo stavu B do stavu A – EFP6, EFP7.

3. Zlepšiť stav populácie druhu klinček včasný Lumnitzerov (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri) podľa stavu hodnotenia v SDF (zo stavu B do stavu A) – EFP1.

4. Zlepšiť stav populácií druhov spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria), priadkovec trnkový (Eriogaster catax) vo vhodných biotopoch (91H0, Kr7) podľa stavu hodnotenia v SDF (zo stavu B do stavu A) – EFP4, EFP6, EFP7.

5. Zlepšiť stav biotopov a populácii druhov, ktoré sú predmetom osobitných záujmov ochrany prírody v území - biotopu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) populácii druhov motýľov modráčik Rebelov (Maculinea rebeli), modráčik čiernoškvrnitý (Maculinea arion), jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne), druhu Sematosus russicus, sysľa pasienkového (Spermophillus citellus) a druhov z čeľade Orchidaceae (Ophrys holubyana, Ophrys apifera, Orchis mascula subsp. signifera) a druhu Hippocrepis emerus EFP1, EFP2, EFP6. 6. Zabezpečiť kontinuitu získavania informácií o chránenom území.

7. Zvýšiť povedomie verejnosti o chránenom území a jeho hodnotách.

          Konkrétne opatrenia na dosiahnutie požadovaných cieľov starostlivosti (vrátane kompletného programu starostlivosti o navrhovaný CHA Čachtické Karpaty) sú dostupné na:

 

www.sopsr.sk/pochacachtickekarpaty

      

    Program starostlivosti je vypracovaný na obdobie tridsiatich rokov (2015 – 2045). Hodnotenie opatrení programu starostlivosti sa bude vykonávať v päť ročných intervaloch. Plnenie aktivít by malo byť kontrolované podľa termínov v harmonograme navrhovaných opatrení naplnením výstupu aktivity podľa stanoveného indikátora. Kontrola bude realizovaná komisiou, v ktorej budú zástupcovia všetkých zainteresovaných subjektov. Termíny odpočtu budú nastavené logicky v termínoch, kedy je možné kontrolovať výstupy.

          Výstupom kontroly bude správa o vykonanej kontrole, ktorá bude odoslaná orgánu ochrany prírody, ktorý schvaľuje program starostlivosti o chránené územie s prípadnými návrhmi na modifikáciu programu starostlivosti podľa výsledkov riešených aktivít. Modifikácie budú považované za dodatky programu starostlivosti a po prerokovaní a schválení orgánom ochrany prírody sa stanú integrálnou súčasťou programu starostlivosti.

          Predkladaný návrh programu starostlivosti bol vypracovaný Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky podľa platnej legislatívy. Návrh bol v rámci vnútornej oponentúry schválený na Riaditeľstve Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici, ktorá predložila dokument na schválenie orgánu ochrany prírody.

          Podľa § 54 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny je program starostlivosti o chránené územie dokumentom na zabezpečenie dlhodobej priebežnej starostlivosti o chránené územie a jeho ochranné pásmo. Návrh programu starostlivosti je dostupný na uvednej webovej stránke, na webových sídlach dostknutých obcí a k nahliadnutiu na Okresnom úrade v Trenčíne, odbore starostlivosti o životné prostredie. Podľa § 54 ods. 20 zákona o ochrane prírody orgán ochrany prírody (okresný úrad v sídle kraja) musí prerokovať predložený návrh programu starostlivosti so známymi vlastníkmi, správcami a nájomcami dotknutých pozemkov.

          Orgán ochrany prírody žiada dotknuté obce o zverejnenie tohto oznámenia na úradnej tabuli obce najmenej po dobu 15 dní a o zaslanie oznámenia o dátume vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky.

 

rozdeľovník

1) Lesy obce Hrachovište – Plešivec, s. r. o., Hrachovište 255, 916 15 Hrachovište

2) Lesy Slovenskej republiky, š. p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

3) Lesy Slovenske republiky, š. p., Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín

4) Obec Čachtice, Malinovského 769, 916 21 Čachtice

5) Obec Častkovce, Obecný úrad č. 399, 916 27 Častkovce

6) Obec Hrachovište, Obecný úrad č. 255, 916 15 Hrachovište

7) Obec Višňové, Obecný úrad č. 60, 916 16 Krajné

8) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

9) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

10) Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Trenčín, Brigádnická 22, 911 01 Trenčín

11) Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru