hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/029361-002/Ba

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o povolenie výnimky na usporiadanie verejnosti prístupného podujatia Lesníckym chodníkom J. D. Matejovie 2017 - upovedomenie o začatí správneho konania a žiadosť o odborné stanovisko.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 14. 08. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti Lesov Slovenskej republiky, š.p., IČO 36038351, v zastúpení odštepného závodu Trenčín, Hodžova 38, 911 01 Trenčín z 12. 09. 2017.

          Predmetom konania je vydanie súhlasu a povolenie výnimky podľa §13 ods. 2 písm. k), §14 ods. 1 písm. e) a § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na usporiadanie verejnosti prístupného turistického podujatia, vydanie súhlasu podľa §14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. l) a §15 ods. 2 písm. a) v znení §13 ods. 2 písm. l) zákona na umiestnenie stanu pre cca 50 osôb na parcele C – KN 208 alebo C – KN 1652/2 v katastrálnom území Haluzice. Žiadosť sa podáva v súvislosti s podujatím Lesníckym chodníkom J. D. Matejovie 2017 dňa 21. 10. 2017, ktoré organizujú spoločne Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen a Klub slovenských turistov s predpokladanou účasťou cca 200 osôb. Trasa turistického podujatie vedie Lesníckym náučným chodníkom Haluzická tiesňava, obcou Haluzice a lesnou cestou do Zábudišovej. Dotknuté chránené územie je prírodná pamiatka Haluzická tiesňava a jej ochranné pásmo a CHKO Biele Karpaty.Žiadateľ spolu so žiadosťou predložil potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 100,- eur podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa Sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 161, bod 2.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          Zároveň žiadame Štátnu ochranu prírody SR, Správu CHKO Biele Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu žiadosti a o jeho zaslanie na náš úrad do 10 dní od doručenia (vzhľadom na zákonnú 30 – dňovú lehotu nášho úradu na vydanie rozhodnutia vo veci žiadosti) .

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník

Lesy SR, š.p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 01 Trenčín

Obec Haluzice, Obecný úrad 703, 913 07 Bošáca

ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska č. 31, 914 41 Nemšová

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava