hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/022835-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Lesov SR š.p., OZ Prievidza, o súhlas výnimku na oplôtok proti zveri v území s 2. a 4. stupňom ochrany prírody v SKUEV 0134 Kulháň a v PR Kulháň + vyžiadanie odborného stanoviska ŠOP SR.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 30.6. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Lesov SR š.p., Odštepného závodu Prievidza so sídlom: Švéniho 7, 971 53 Prievidza, IČO: 36038351, (ďalej len žiadateľ), zn. 28342/2017 z 26.6. 2017

           Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasu podľa §67 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na oplotenie pozemku v území s 2. stupňom ochrany prírody podľa §13 ods.2 písm. d) zákona o ochrane prírody a krajiny. Predmetom konania je ďalej žiadosť o povolenie výnimky podľa §67 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny zo zákazu oplocovať pozemok v území so 4. stupňom ochrany prírody podľa §15 ods.1 písm. g). Žiadosť bola podaná v súvislosti so zámerom vybudovať 2 oplôtky proti zveri o výmere 0,08 ha a 0,09 ha v lesnom poraste JPRL č. 1366 v LC Kulháň v LHC Topoľčany, ktorý sa čiastočne nachádza v území s 2. stupňom ochrany prírody v území európskeho významu SKUEV0134 Kulháň a čiastočne v území so 4. stupňom ochrany prírody v Prírodnej rezervácii Kulháň. Cieľom vybudovania oplôtkov je ochrana prirodzeného zmladenia pochádzajúceho zo starých dubov, ktoré sú predmetom ochrany v uvedených chránených územiach.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody ďalej žiada Štátnu ochrany prírody SR – Správu CHKO Ponitrie o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania podľa priložených podkladov a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 17.7. 2017.

 

Prílohy pre ŠOP SR:

1) Kópia žiadosti a dokladu o zaplatení správneho poplatku

2) Kópia lesníckej porastovej mapy 3) Zdôvodnenie žiadosti 4) Výpis z LV č. 231 v k.ú. Zlatníky.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1) Lesy SR š.p., OZ Prievidza, Švéniho 7, 971 53 Prievidza

2) Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

3) ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava