hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/014319-002/Aug

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania - žiadosť o povolenie výnimky na organizovanie turistického podujatia „Ilavská 25-ka“.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 11. 04. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Vladimíra Zermegha z 10. 04. 2017.

          Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na organizovanie turistického podujatia za hranicami zastavaného územia obce pod názvom: „Ilavská 25-ka“. Časť navrhovanej trasy vedie územím Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, v ktorej platí druhý stupeň ochrany prírody a časť trasy pochodu vedie územím Národnej prírodnej rezervácie Vápeč, v ktorej platí piaty stupeň ochrany prírody a jej 100 m ochranným pásmom, v ktorom platí tretí stupeň ochrany prírody.

          Nakoľko spolu so žiadosťou neboli priložené v území s 2., 3. a 5 stupňom ochrany prírody písomné súhlasy vlastníkov, správcov alebo nájomcov dotknutých pozemkov, orgán ochrany prírody týmto vyzýva žiadateľa aby chýbajúce súhlasy doložil podľa § 82 odst.2 zákona. Žiadateľ ďalej predoložil potvrdenie o úhrade správneho poplatku a mapu podujatia.

         Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1) Vladimír Zermegh, Záhumenská 888, 019 01 Ilava

2) Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

3) CHKO Strážovské vrchy, Orlové č. 189, 017 01 Považská Bystrica

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

4) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

5) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

6) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

7) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

8) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

9) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

11) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

12) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

13) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava