hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-TN-OSZP1-2017/012045-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 22. marca 2017 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti PaedDr. Slavomíra Gleska (ďalej len „žiadateľ“, bytom: Gorkého 6, 811 01 Bratislava), týkajúcej sa organizovania verejného športového podujatia „Lazová stovka“.

          Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 68 písm. e) v znení § 83 ods. 1 a podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“), povolenie výnimky podľa § 67 písm. h) zo zakázanej činnosti podľa § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny na organizovanie verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia, ako aj iného verejnosti prístupného spoločenského podujatia, i povolenie výnimky podľa § 67 písm. h) zo zakázanej činnosti podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce. Podujatie je naplánované na termín 22. – 23. apríla 2017 (sobota a nedeľa). Žiadosť sa týka územia s druhým, tretím a štvrtým stupňom ochrany prírody – Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty a CHKO Biele Karpaty, prírodnej rezervácie Málová, prírodnej rezervácie Plešivec, národnej prírodnej rezervácie Čachtický hradný vrch, prírodnej pamiatky Malá Pec a ich ochranného pásma, ako aj územia európskeho významu SKUEV0278 Brezovské Karpaty a SKUEV0103 Čachtické Karpaty. Podujatie je plánované v uvedených chránených územiach po vyznačených turistických chodníkoch (okrem úseku lesnej cesty v ochrannom pásme PP Malá pec) v okružnej trase začínajúcej i končiacej vo Vrbovom, okres Piešťany.

          Žiadateľ priložil k žiadosti potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 10 €, čím splnil podmienku žiadateľa ako právnickej osoby podľa § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 160, bod 1.

         V prílohe boli rovnako priložené súhlasy vlastníkov a správcov dotknutých pozemkov, cez ktoré prechádza trasa plánovaného turistického pochodu.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk  (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa poštou

1) PaedDr. Slavomír Glesk, Gorkého 6, 811 01 Bratislava

2) Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava

3) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

4) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

5) ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra

 

Doručí sa zverejnením na internete

6) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

7) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

8) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

9) Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

10) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

11) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

12) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

13) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

14) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22

15) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava