hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/011965-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zákazov na organizovanie verejného športového podujatia „Bláznivý cyklovýjazd“ na deň 1.4. 2017“ a oboznámenie s podkladom rozhodnutia o zamietnutí žiadosti pred jeho vydaním. 

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 17.3. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Obce Podolie, 916 22 Podolie 566, (ďalej len „žiadateľ“) z 27.2. 2017, doručenej 10.3. 2017 na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, ktorý ju z dôvodu vecnej príslušnosti postúpil listom OU-NM-OSZP-2017/003513-2 zo 14.3. 2017 na Okresný úrad Trenčín. Žiadosť bola doručená vecne príslušnému orgánu ochrany prírody 17.3. 2017.

          Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasu podľa §13 ods.2 písm. k) a povolenie výnimky zo zákazov podľa §15 ods.1 písm. a) v znení §14 ods.1 písm. e) a podľa §15 ods.1 písm. a) v znení §14 ods.1 písm. a) v znení §13 ods.2 písm. b) a k) zákona o ochrane prírody a krajiny na vjazd a státie bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo cyklotrasy a na organizovanie verejného športového podujatia „Bláznivý cyklovýjazd“ dňa 1.4. 2017 v územiach s 2., 3. a 4. stupňom ochrany prírody v týchto chránených územiach a ich ochranných pásmach: Prírodná rezervácia Plešivec, Národná prírodná rezervácia Čachtický hradný vrch, Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty a Územie európskeho významu SKUEV0103 Čachtické Karpaty. Trasa podujatia je navrhnutá po existujúcich turistických chodníkoch, zvážniciach, lesných cestách, miestnych a verejných komunikáciách. Žiadateľ nedoložil k žiadosti písomné súhlasy vlastníkov, správcov a nájomcov dotknutých pozemkov.

           Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

           Nakoľko žiadosť nebola doručená vecne a miestne príslušnému orgánu ochrany prírody najmenej 30 dní pred navrhovanou činnosťou a k žiadosti neboli priložené písomné súhlasy vlastníkov, správcov alebo nájomcov dotknutých pozemkov, ako to ukladá §82 ods.2 zákona o ochrane prírody a krajiny, nie je predpoklad pre vydanie rozhodnutia do navrhovaného termínu podujatia. Orgán ochrany prírody preto žiadosť zamietne podľa §82 ods.11 zákona o ochrane prírody a krajiny.

           Týmto Vás, ako účastníka konania, oboznamujeme s podkladom rozhodnutia pred jeho vydaním podľa §33 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a dávame Vám možnosť, aby ste sa vyjadrili k nemu i k spôsobu jeho zisťovania, prípadne navrhli jeho doplnenie v lehote do 5 pracovných dní od doručenia tohto listu. Po uplynutí uvedenej lehoty a po zvážení vašich prípadných návrhov alebo námietok, orgán ochrany prírody rozhodne o zamietnutí žiadosti. Rozhodnutie bude doručené do vlastných rúk účastníkom konania.

          V prípade, že budete chcieť uvedené podujatie (príp. iné, podobné) uskutočniť v inom termíne, je potrebné žiadosť doručiť najmenej 30 dní vopred pred navrhovanou činnosťou vecne a miestne príslušnému orgánu ochrany prírody. K žiadosti je potrebné priložiť dostatočne podrobnú mapu trasy, písomné súhlasy vlastníkov (správcov, nájomcov) dotknutých pozemkov. Trasu podujatia odporúčame plánovať mimo územia Prírodnej rezervácie Plešivec a mimo územia Národnej prírodnej rezervácie Čachtický hradný vrch.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa na vedomie:

1. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

2. ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava