hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/010596-002 Aug

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania - žiadosť o vydanie súhlasu k aplikácii chemických prostriedkov na ničenie buriny v rokoch 2017–2019 v staničných, traťových koľajach a nástupíšť v obvode ŽSR Oblastné riaditeľstvo Trnava, herbicídnym prípravkom ROUNDUP – BIAKTIV .

 

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 27. 02. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Železníc Slovenskej republiky, oblastného riaditeľstva Trnava, sekcie železničných tratí a stavieb, so sídlom: Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava, zastúpených Bc. Pavlom Pokrývkom – prednostom sekcie ŽTS, OR Trnava, zn. 706/2017/289301/SŽTS/2a.15 z 16. 02. 2017 o vydanie súhlasu k pozemnej aplikácii chemických postrekov.

          Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasu podľa §13 ods.2 písm. h) a §14 odst. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) na aplikáciu chemických postrekov pre ničenie buriny v staničných, traťových koľajach a nástupíšť v obvode ŽSR, OR Trnava, Stredisko správy a údržby: Topoľčany a Trnava, herbicídnym prípravkom Roundup – Bioaktiv. Aplikácia herbicídov bude vykonávaná kropiacimi súpravami v šírke štrkového lôžka, podvalov a banketu max. 3 m od osi koľaje na obidve strany, bez zásahu na okolité porasty. Šírka postreku v staničných i traťových koľají bude 6 m.

           Navrhovanou činnosťou sú dotknuté nasledujúce územia s druhým a s tretím stupňom ochrany prírody: ochranné pásmo Prírodnej pamiatky Šášnatá v k.ú. Stará Turá, ochranné pásmo Národnej prírodnej rezervácie Čachtický hradný vrch a Chránené krajinná oblasť Malé Karpaty v k.ú. Višňové a v k.ú. Čachtice a územie európskeho významu SKUEV 0103 Čachtické Karpaty v k.ú. Višňové a v k.ú. Čachtice.

           Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny.Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

      

    Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa poštou:

1) Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia železničných tratí a stavieb, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

2) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

3) ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra

4) ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava