hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/010431-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o povolenie výnimky na organizovanie verejného turistického podujatia „Vojenská 50“ a vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR – Správy CHKO Ponitrie.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 6.3. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe spoločnej žiadosti Klubu slovenských turistov – OKST TTS Trenčín a OKST Dukla Trenčín, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov SR – ZO Trenčín 1 a Zväzu vojakov SR, v zastúpení: JUDr. Tatiana Vooková, PhD. (ďalej len „žiadateľ“) z 1.3. 2017, doručenej 6.3. 2017.

          Predmetom konania je žiadosť o povolenie výnimky podľa §67 písm. h) zo zákazu podľa §16 ods.1 písm. a) v znení §15 ods.1 písm. a) v znení §14 ods.1 písm. e) a podľa §14 ods.1 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny na organizovanie verejného turistického podujatia „Vojenská 50“ v územiach s 3. a 5. stupňom ochrany prírody v týchto chránených územiach a ich ochranných pásmach: Prírodná rezervácia Žrebíky, Prírodná rezervácia Udrina, Prírodná rezervácia Ľutovský Drieňovec, Prírodná rezervácia Kňaží stôl, Národná prírodná rezervácia Bradlo, Prírodná rezervácia Jankov vŕšok a Národná prírodná rezervácia Rokoš. Uvedeným verejným turistickým podujatím je zároveň dotknuté Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy (SKCHVÚ028), Územie európskeho významu Baske (SKUEV0274), Územie európskeho významu Kňaží stôl (SKUEV0275) a Územie európskeho významu Rokoš (SKUEV0128). Žiadateľ navrhuje organizovať uvedené podujatie raz ročne v mesiaci apríl. Žiada o povolenie výnimky s platnosťou do 31.12. 2019. Trasa podujatia je navrhnutá po existujúcich turistických chodníkoch. Žiadateľ doložil k žiadosti písomné súhlasy vlastníkov, správcov a nájomcov dotknutých pozemkov a uhradil správny poplatok.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

         Orgán ochrany týmto zároveň žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu CHKO Ponitrie o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie na Okresný úrad Trenčín, OSŽP1, najneskôr do 24.3. 2017.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1. JUDr. Tatiana Vooková, PhD., predseda KST – OKST TTS Trenčín, Soblahovská 21/18, 911 01 Trenčín

2. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

3. ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava